Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 40: Válka bohů 3

(40. díl)

Boje mezi bohy téměř vždy zahrnovaly i lidstvo, které často netušilo, proč vlastně válčí se svými sousedy. Tento lidsky nevysvětlitelný čin agrese jedné skupiny pozemšťanů proti druhé, iniciovaný jejich bohem, ustavil vzorec chování pro mentálně se vyvíjející lidstvo. Lidská civilizace, která se vynořovala z doby temna, vnímala toto počínání, jako něco normálního. Bůh přikázal a nabádal lidi, aby napadali příslušníky svého "živočišného druhu" a tak jim to připadalo jako něco naprosto normálního a správného. Poskytoval lidem záminku, aby se postavili všem těm "hříšným, zlým" a všem těm, kteří neplní jeho vůli. Jenže bohů bylo více a i jejich vůle byla často rozdílná. To pozemšťany uvádělo z hlediska toho, čemu a komu mají věřit do velkého zmatku. Navíc to dostali přímo "písemně", jako základní přikázání: "V jednoho Boha věřiti budeš"! Ale v kterého? Enlila, Nuertu (Jahveho), Marduka, Enkiho, Ningišzidu či Inannu? Jejich bůh se v každé oblasti země výrazně lišil a vedl své lidi do boje za své "božské" zájmy. Lidé biblických zemí se naučili uctívat a velebit svého boha, ale toto uctívání často přivodilo odplatu ze strany některého jiného anunnackého boha s vyšší hodností. A tak střety mezi biblickými skupinami lidí pokračovaly téměř 3000 let, podněcované mocenskými boji Anunnaků. Vše je velmi podrobně popsáno v bibli a tak dnes máme již zdrcující důkazy o tom, že texty o těchto událostech nesouvisí se spásou a věčným duchovním posmrtným životem a spojením se s Bohem s velkým "B", ale zde šlo o pečlivě vytvořenou propagandu a kontrolu myšlení lidských otroků, kterou uplatňovala celá řada mocichtivých a pomstychtivých bohů. Anunnakové si díky své vyšší technické, inteligentní a informační úrovni, než jakou měli lidé, přisvojili roli Boha. Toto vysvětluje, proč v této biblické době bylo zrozeno tolik různých náboženství. Odpověď nám přináší také sumerské texty, které byly nemilosrdně přesně zaznamenány před několika tisíci lety na hliněné tabulky, ale i biblické texty ve Starém zákoně. Musíme se zbavit strachu z četby těchto textů, které mají často za úkol zmanipulovat lidstvo do slepého a bojácného fanatismu.

Prosazování starozákonních hodnot je praktikováno na Zemi dodnes, a proto je poznání "největším hříchem". Lidem jsou podsouvány nepravdy, lži a manipulace ve všech oborech lidské činnosti, aby zůstali natrvalo poslušnými a hloupými otroky. Některé náboženské komunity o sobě sice tvrdí, že se oprostily od tohoto "primitivního" uvažování a chování, ale stačí se jen ohnat po jejich "víře v absolutní náboženskou pravdu" a uvidíte tu agresivní reakci. Všechny války od oněch raných dob kolem roku 3500 let před naším letopočtem byly motivovány náboženskými vírami v kombinaci s touhou dobývat, vlastnit a ovládat. Všechny tyto "potřeby" nám byly vnuceny či geneticky předány naředěnou anunnackou DNA.

Vedle toho je ve vývoji lidstva stále patrnější lidská touha po nalezení míru, harmonie a druhové spolupráce probouzejících se lidí, kteří postupně vykukují a unikají z frekvenčně "zabetonovaného Matrixu", který pro nás na planetě Zemi postupně vytvořily archontské a drakoniánsko-reptiliánské entity. Jejich model – "Rozděluj a panuj" již přestává fungovat a je nahrazován poznáním: Spolupracuj, toleruj, chápej druhé, pomáhej a miluj všechny kolem sebe a řiď se svým svědomím. Zdrcující většina lidstva, která touží po míru, je dnes již evidentním a fascinující jevem. Stále více začíná převládat ohromná schopnost laskavosti a je zřejmé, že anunnacký gen násilného mocenského chování bude postupnou evolucí nakonec úspěšně překonán.

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 40: Válka bohů 3

17.06.2020

Rychlá navigace: