Souvislosti, které všude nenajdete

Arcibiskup Vigano vyzval svět, aby se postavil proti spiknutí, které rozpoutala strana Temna prostřednictvím koronaviru (2. část)

(4. díl)

Arcibiskup Vigano obvinil vlády a nadnárodní společnosti ze zneužití pandemie, prostřednictvím níž mají být občané zbaveni svobod a nastolena diktatura. Tuto výzvu pro Církev a celý svět podepsali mnozí kardinálové.
Boj proti COVID-19, ať už je jakkoliv vážný, nesmí být záminkou na podporu skrytých úmyslů nadnárodních struktur, které mají v tomto plánu velmi silné obchodní a politické zájmy. Občanům, kteří omítají vakcíny, nechtějí se nechat sledovat, s kým se setkávají nebo odmítají jiný podobný sledovací nástroj, musí být poskytnuta možnost, aby mohli odmítnout tato omezení osobní svobody, aniž by byli jakýmkoliv způsobem potrestáni. Též se zamysleme nad očividným rozporem těch, kteří uskutečňují politiku drastické kontroly populace a zároveň se prezentují jako zachránci lidstva a to bez jakékoliv politické nebo sociální legitimity. Politickou zodpovědnost zástupců lidu není možné v žádném případě svěřit do rukou "expertům", kteří si navíc nárokují za svoji činnost jakousi imunitu před trestním stíháním, což je také velmi znepokojivé. Důrazně vyzýváme média, aby se zavázala poskytovat různé informace a netrestala nesouhlas s "oficiálním názorem" tím, že se uchýlí k nejrůznějším formám cenzury, k čemuž nyní často dochází na sociálních sítích, v tisku i v televizi. Získávání co nejpřesnějších informací si vyžaduje, aby zazněli i názory, které nejsou v souladu s jednostranným způsobem uvažování. Tak bude umožněno občanům, aby vědomě posoudili skutkový stav věcí bez toho, aby byli výrazně ovlivněni stranickými zájmy a zásahy. Demokratická a čestná diskuse je tím nejlepším prostředkem na eliminaci rizika zavedení jemných a skrytých forem diktatury, které jsou podle všeho horší, než ty, jejichž vzestup a pád zaznamenala naše společnost v nedávné minulosti.
Jako pastýři zodpovědní za Kristovo stádo nezapomínejme, že Církev pevně trvá na svojí autonomii rozhodovat, konat pobožnosti a učit. Tato autonomie a svoboda jsou jejím přirozeným právem, které jí udělil náš Pán Ježíš Kristus, aby vykonávala svůj svěřený úkol. Z tohoto důvodu jako pastýři rozhodně uplatňujeme své právo autonomně rozhodovat o konání mší a svátostí, stejně jako požadujeme absolutní autonomii ve věcech bezprostředně spadajících do naší jurisdikce, jako jsou liturgické normy a způsob podávání přijímání a vysluhovaní svátostí. Stát nemá žádné právo z jakýchkoliv důvodů zasahovat do církevní suverenity. Církevní orgány nikdy neodmítaly spolupráci se státem, ale taková spolupráce neopravňuje civilní orgány ukládat jakékoliv zákazy a omezení, které se týkají veřejných bohoslužeb a výkonu kněžské služby. Práva Boha a věřících jsou nejvyšším zákonem Církve, kterých se nemůže nikdy vzdát. Proto žádáme, aby byly ihned zrušeny všechna omezení, týkající se veřejných bohoslužeb. Rádi bychom pozvali všechny lidi dobré vůle, aby se nevyhýbali své povinnosti spolupracovat pro společné dobro, každý podle svého stavu a možnosti, v duchu bratrské lásky. Církev podporuje a přeje si takovou spolupráci, která ale neignoruje respektování přirozených práv a záruku individuálních svobod. Občanské povinnosti, kterými jsou občané vázaní, se vztahují k tomu, že stát bude také uznávat jejich práva. Všichni jsme povolaní k tomu, abychom se podívali na současnou situaci přes prizma evangelia. Znamená to zaujmout svůj postoj a stanovisko buď s Kristem, nebo proti Kristovi. Nedejme se zastrašit a vystrašit těmi, kteří nás chtějí přesvědčit o tom, že jsme v menšině. Dobro je mnohem více rozšířené a silnější, než by si někdo mohl myslet. Bojujeme s neviditelným nepřítelem, který se snaží rozdělit občany, oddělit svoje děti od svých rodičů, vnoučata od babiček, věřící od jejich pastýřů, studenty od učitelů a zákazníky od prodavačů. Nedovolme, aby staletí křesťanské civilizace byly smazané pod záminkou virusu a byla ustanovena ohavná technologická tyranie, ve které bezejmenní a lidé bez tváře budou moci rozhodovat o osudu světa, a že nás zavřou do virtuální reality. Pokud je toto plán, kam nás chtějí mocnosti této země dostat, pak vězte, že Ježíš Kristus, Pán nad dějinami slíbil, že je "pekelné brány nepřemůžou". Proto svěřme vládní představitele a všechny, kteří rozhodují o osudu národů, Všemohoucímu Bohu, aby je osvítil a provázel i v čase velké krize. Kéž by měli na paměti, že tak, jako nás pastýře bude Pán soudit za stádo, které nám svěřil, bude soudit i všechny vládní představitele za národy, které měli povinnost bránit a spravovat.

S vírou prosme Pána, aby chránil Církev a svět.

Arcibiskup Carlo Maria Vigano
Bůh vám žehnej

Arcibiskup Vigano, Váš bývalý apoštolský nuncius

Arcibiskup Vigano vyzval svět, aby se postavil proti spiknutí, které rozpoutala strana Temna prostřednictvím koronaviru (2. část)

07.11.2020

Rychlá navigace: