Souvislosti, které všude nenajdete

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Pravá tvář světové revoluce

(23. díl)

Jak je všeobecně známo Rothschildové za francouzské komuny (v zimě 1871) neutrpěli škodu ani za haléř, zatímco jiní zámožní lidé měli obrovské ztráty na majetku. Podobné vztahy jsou mezi židovskými finančníky a těmi "nebezpečnými židovskými podvratníky" ve Spojených státech. Při kterékoliv světové události jsou vyloučeny jakékoliv ztráty této žido-chazarské skupiny. Pod pláštíkem ruských zmatků židovští finančníci také využívali lidské bídy, aby se po revoluci zmocnili všech přírodních pokladů, veřejného majetku městských obcí a bolševická (chazarsko-židovská) vláda k tomu dávala své požehnání a toto bylo nazýváno jako modifikovaný komunismus! (Ostatně podobný scénář se odehrával i v jiných státech, včetně revoluce v Československu.) Bolševismus v Rusku, jako vytvořený světový konflikt, nachází uspokojující vysvětlení pro svůj vznik pouze v odpovědi na otázku: "Kdo z toho měl největší užitek?" Společným jmenovatelem a terčem všech podvratných útoků byl vždy nežidovský majetek a žádný jiný. "Bohatství veškerého světa patří nám", je nevysloveným heslem každého chazarsko-židovské ničivé revoluční akce nebo války ve světě. ONI jsou otci kapitalismu. Tento se už ale přežil a vyčerpal svůj hrabivý potenciál a nyní chtějí jeho původci své vlastní dílo zničit a nastolit nový řád, neomarxistickou revoluci, která má sebrat všem zbývající kapitál, vyvlastnit ho v rámci světové "spravedlivé revoluce" a zrušit soukromé vlastnictví pro všechny, samozřejmě kromě světové velmi malé elity. Krátkozrakost naprosté většiny politiků, vládních činitelů, ale i zdánlivě velmi bohatých "Babišů", kteří dnes hamižně spolupracují s touto temnou a nelidskou silou, je bohužel velká, protože si ve své zaslepenosti neuvědomují, že je již pro ně touto elitou připraven "karmický trest" za jejich lidské selhání a zradu na svém národu. Pokud tato Chazarsko-židovská elita naplní svůj plán, tak i je uvrhne do totální poroby a zbaví je jejich nahamouněného majetku (bez ohledu na jeho výši), stejně jako malé živnostníky a ostatní ubožáky. Pokud americký národ laskavě dovolí, chce tato žido-chazarská síla vykonat stejné dílo i v Americe a udělat to, co učinila kdysi v Rusku. Jejich výzva americkému lidu je pro ně typická, je spojena s návrhem Spojeným státům a nese v sobě skrytou výhrůžku! Odmítne-li Amerika chazarskému židovstvu tuto službu z lásky, bude zatlačena do postavení nesmiřitelného nepřítele. ŽIDOVSKÝ BOLŠEVISMUS VŮBEC NEZNIČIL KAPITALISMUS V RUSKU, ALE NA ROZLOUČENOU SE STÁHL ZPĚT POD OCHRANU CHAZARSKOŽIDOVSKÝCH SVĚTOVÝCH KAPITALISTŮ A BYL NIČEN POUZE NEŽIDOVSKÝ NEBO RUSKÝ KAPITÁL, ABY MOHL NASTOUPIT NA TRŮN KAPITALISMUS ŽIDOVSKÝ. Účast židovského kapitálu v ruské revoluci dokumentuje mnoho důkazů. Úřední tiskopisy Spojených států obsahují tento dopis od židovského bankéře: Stockholm, 21. 9. 1917 Panu Raphaelovi Scholanovi. Milý soudruhu! Bankovní dům M. Warburg otevřel na základě telegramu předsedy Rýnsko-westfaslkého syndikátu konto pro podnik soudruha Trockého. Zmocněnec, pravděpodobně Kestrov, dostal munici a organizoval její transport současně s penězi... a jemuž pak byla vyplacena částka požadovaná soudruhem Trockým. Bratrské pozdravy! Furstenberg. Dlouho před tím dodal americký židovský finančník Jacob Schiff částku, jejíž pomocí byla rozšiřována revoluční propaganda mezi tisíci ruskými válečnými zajatci v japonských zajateckých táborech. Je plnou pravdou, že židovské finančnictví všech zemí bylo velmi silně zainteresováno v "tomto projektu". Tajná dohoda sváděla vinu na Němce a německý národ byl držen v nevědomosti o pravých zadácích. Také jistý francouzský úředník uvedl, že jeden židovský bankéř sám přispěl dvěma miliony. Než Trocký opustil Spojené státy, aby provedl připravenou úlohu v Rusku, tak byl na požádání Spojených států kvůli tomu propuštěn z vazby v kanadském Halifaxu. Shrneme-li všechny tyto skutečnosti, vyjeví se nám jasná skutečnost, že: BOLŠEVICKÁ REVOLUCE BYLA PEČLIVĚ PŘIPRAVENÝM PODNIKEM ZE STRANY MEZINÁRODNÍHO ŽIDOVSKÉHO FINANČNICTVÍ. Podle toho lehce poznáme, proč chce tatáž mocnost vnést bolševismus také do Spojených států a i do celého světa. SKUTEČNÝ BOJ SE ZDE NEVEDE MEZI KAPITÁLEM A ZOTROČENOU DĚLNICKOU PRACÍ, NÝBRŽ MEZI ŽIDOVSKÝM A NEŽIDOVSKÝM KAPITÁLEM. Zmanipulovaní vůdcové socialističtí, vůdcové komunističtí a vůdcové dělničtí byli postaveni skoro jednomyslně na stranu židovských kapitalistů. To dává odpověď na to, proč s nimi nikdy nebojují a proč nejsou jimi tito bankéři s židovským původem napadáni. Na tyto kapitalisty vůdcové dělnictva prostě neútočí...

Podle V. Uškujnika

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Pravá tvář světové revoluce

25.03.2021

Rychlá navigace: