Souvislosti, které všude nenajdete

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Postupné ovládání světa – ekonomické, mediální a mocenské

(22. díl)

Židovské mínění se ohledně bolševismu v době revoluce silně různilo. Nejprve byl bolševismus přijat s nadšením. V počátku nového režimu nebylo zatajováno nic, mimo židovského podílu na celé revoluci. Pak přišlo období, kdy zachvátil lidi děs ze všech těch hrůzných skutků a událostí, které se v Rusku děly. V tu dobu panovalo hluboké ticho v Judovi či padlo jedno nebo dvě křečovitá popření. Pak ale nastala záplava obdivu. Tento stav trvá v židovstvu doposud, ale v projevu k nežidům projevuje židovstvo (jak to "krásně" umí) velice zarmoucené projevy. Někteří zase hovoří dokonce o židovském "pronásledování". Měli bychom být připravení, že jednoho dne bude osvětlování bolševismu nakonec nazýváno globálně ovládanými médii jako "pronásledování Židů". V "Americkém Hebrejci" z 10. září 1920 se objevil článek, který nejen přiznává a vysvětluje podíl, který měli Židé na revolučních nepokojích i na světovém vzbouření, ale který tento podíl také ospravedlňuje. Tento proces (ruský převrat) byl v širokém rozsahu dílem židovského smyšlení, židovské nespokojenosti a židovské vůle... "Rychlý vývoj ruské revoluce ze své ničivé fáze a její vstup do fáze znovu budovací je výrazem tvořivého charakteru ducha židovské nespokojenosti.“, napsal jeden židovský autor. Tvrzení tohoto článku má ale pouze propagační účel. Protokoly ovšem jasně ukazují, co přesně znamená ten plán znovubudování. To, co dokázal židovský idealismus a židovská nespokojenost tak tvrdě a děsivě uskutečnit v Rusku, chce historicky světovládně nastavený židovský duch způsobit i v jiných zemích.“ Co způsobil "židovský idealismus" v Rusku a jakými mocenskými prostředky toho dosáhl? Proč nacházíme vždy pohromadě "židovský idealismus" a "ducha židovské nespokojenosti"? Protokoly nám vše objasňují. Židovský idealismus usiluje o zničení všech nežidovských států, společností a chce zřídit jedinou židovskou státní a společenskou formu. Přesně tak tomu bylo i v Rusku? Židovské proklamace na rozích, starohebrejština ve školách, sabbath místo neděle a nedotčeni rabíni, zatímco křesťanští duchovní museli mést ulice! Nelidské a na výsost despotické skutky: vraždy, loupeže, zlodějna, vyhladovění a genocida Rusů! Pisatel článku v "American Hebrew" zajisté vybreptal více, nežli chtěl: a toto vroucí spojení idealismu s nespokojeností nazývá "ušlechtile" historickými vlastnostmi židovského ducha. Ale to není ještě vše: Tyto rasové dědičné vlohy, jež probudily v Rusku šílenou rudou hrůzu a působí tam ještě i dnes, připravují postupně i jiným zemím dle autorova názoru týž osud. To vnímaví lidé rychle pochopili. Rozdíl je jen v tom, že řeknou-li to nežidé, tak jsou zasypání nejpustšími pohanami a pomalu trestními oznámeními a přitom totéž přitom říkal židovský spisovatel ve vůdčím židovském listu. Navíc prozradil a podotkl, že bylo zcela přirozené, jak se také projevila židovská nespokojenost i v jiných částech světa. JAKÁPAK TO JE NESPOKOJENOST? A S ČÍM JSOU VLASTNĚ NESPOKOJENI? POUZE S VLÁDNÍ FORMOU, KTERÁ NENÍ ŽIDOVSKOU. A v čem spočívaly ty jejich snahy a to vytyčování cílů? Směřují k tomu, aby další bolševická revoluce přišla i na Spojené státy. K souvislostem mezi americkým Hebrejcem, ruským bolševismem a Protokoly mají židovští pisatelé odvahu říci, že jen pomatenci mohou odhalit nějakou spojitost. Nikoliv, naopak, jen slepci nemají a nechtějí nic vidět... Z hospodářského chaosu stvořil židovský duch nespokojeností organizovaný kapitalismus s jejich účinným nástrojem, bankovnictvím, který dlouhou dobu sloužil ničivému duchu Židů, kteří se nedají nikdy zcela uspokojit. Nyní je ale již nepochybně dobře známo, že vše, co způsobil "židovský idealismus a židovská nespokojenost" v Rusku, je zamýšleno uskutečnit i v Spojených státech a i v celém světě. "Židovský idealismus a nespokojenost" nejsou namířeny přímo proti kapitalismu, vždyť on stojí naopak ve službách tohoto smýšlení. Jediná státní forma, proti níž je všechno židovské snažení a úsilí namířeno, je každá nežidovská státní forma. Jediný kapitál, na který se útočí, je pouze ten nežidovský. Lord Eustace Percy, který se často vyjadřuje v židovském tisku o židovském sklonu k podvratným hnutím, praví: "Ve Východní Evropě se sionismus a bolševismus vyvíjel společně, právě tak, jako když židovský vliv vytvářel republikánské a socialistické ideje během celého 19. století." Židé se nestarají o pozitivní stránku radikálních teorií a netouží se zúčastnit nežidovského nacionalismu či nežidovské demokracie, nýbrž prostě nenávidí každou nežidovskou státní formu. Pro tento jejich postoj a cíl poskytl záminku v Rusku car, v Německu císař, v Anglii irská otázka a v četných jihoamerických revolucích, v nichž měli Židé vždy prsty, nebylo zapotřebí udávat nějaký důvod pro jejich vměšování. Ve Spojených státech je protivníkem goimská "kapitalistická třída", avšak dle doznání jejich vlastních mluvčích, vždy a všude je hybnou silou nenávist proti každé nežidovské státní formě. ŽIDÉ VĚŘÍ, ŽE JIM TENTO SVĚT PATŘÍ PRÁVEM a směřují svou činnost vždy k tomu, aby shromažďovali veškerý majetek tou NEJRYCHLEJŠÍ CESTOU. PRO SPLNĚNÍ TOHOTO CÍLE SKRYTĚ PODPORUJÍ ZNIČENÍ VŠECH ŘÁDŮ POMOCÍ PŘEVRATŮ A JEJICH ÚSPĚCH JE DOCILOVÁN TEPRVE DLOUHÝM A LSTIVÝM ZAKLÁDÁNÍM ROZKLADNÝCH A NIČIVÝCH IDEJÍ A IDEOLOGIÍ. Vzpomeňme například všechny ty kapitalisty, kteří byli vydáváni na pospas veřejnému opovržení v židovsky ovlivněném tisku Spojených států, a naopak vzpomeňme karikatury v Hearstově tisku. Byly tam snad karikatury Seligmannovy, Kahnovy, Warburgovy, Schiffovy, Kuhnovy, Lobovy a jiných Židů? Ne to jsou židovští bankéři a na ty se nikdy neútočí.

Podle V. Uškujnika

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Postupné ovládání světa – ekonomické, mediální a mocenské

24.03.2021

Rychlá navigace: