Souvislosti, které všude nenajdete

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Židovská ruská revoluce

(21. díl)

Židovské panství v Rusku dokumentuje počet Židů v jednotlivých úřadech a komisích: V Radě lidových komisařů bylo z 22 členů 17 Židů, ve Válečné komisi ze 43 členů bylo 33 Židů. V Zahraničním komisariátu bylo 13 Židů ze 16 osob. Finanční komisariát měl 24 Židů ze 36. Justiční komisariát měl 20 Židů z 21členů. V Komisariátu pro vyučování bylo 42 Židů z 53. Komisariát pro sociální akce řídilo 6 Židů. Komisariát práce měl 7 Židů z 8. Vyslanci bolševického Červeného kříže byli všichni Židé (8). Venkovští komisaři: 21 Židů z 23. Nejvýznamnější žurnalisté byli dokonce všichni Židé (41). To jsou poučná čísla. Židovský podíl nikde neklesl v žádném případě pod 75 procent (je zajímavé, že nejmenší počet Židů je ve válečném komisariátu). Ve všech výborech, které byly v bezprostředním styku s masou, výbory pro zemskou obranu a pro propagandu Židé zaujímali doslova všechna místa. Vzpomeňme, co říkají Protokoly o nadvládě nad tiskem a jakou tomu dávají důležitost. A vládní žurnalisté, výbor 41 členů, byli všichni Židé. Pouze židovským perům byla svěřena bolševická propaganda. A "zástupci červeného kříže", kteří nebyli ničím, než rudými podvratnými agenty ve jmenovaných městech byli také vesměs Židé. Komisariát pro sociální pomocnou akci, na němž závisí život a smrt desetitisíců sestával ze 6 členů a všech těchto šest osob byli Židé. V každém případě tyto skutečnosti osvětlují jejich chování. Bolševici převzali všechny hebrejské školy, vedli je nezměněné dále a nařídili, aby se učilo starohebrejsky. Starohebrejština byla pomocným prostředkem k hlubším tajemstvím světového řádu. A RUSKÉ DĚTI? "TYTO DĚTI", ŘÍKALI ŠLECHETNÍ ŽIDOVŠTÍ VYCHOVATELÉ, "NAUČÍME ŠESTI VĚCEM. VYMETEME Z JEJICH HLAV PAVUČINY A NAUČÍ SE 'PRAVDĚ' O NÁS". Co tím mínili, vzpírá se pero popisovat. Když se Maďarsko osvobodilo od rudého bolševismu Bely Khuna (neboli Cohna), byli bohužel také zabíjeni nevinní Židé a Židé mají jistě pravdu, nazývají-li tyto události "hrůzou", která nastala ihned po zhroucení jejich pokusu, provést v Maďarsku tu stejnou tragédii, která byla spáchána v Rusku. Avšak po ruce je zdrcující průkazný materiál, že nic nepřispělo tak této hrůze, jako zoufalství a vztek rodičů, jejichž děti byly za krátkou dobu židovskobolševické vlády z přinucení vláčeny stokami špíny. To už američtí Židé neradi slýchají. Jejich odpor by jim mohl sloužit ke cti, kdyby se hned v zápětí nestavěli na ochranu lidí, kteří to vše způsobili a vyvolali. To, co se dělo v Rusku a Maďarsku pod pojmem "výchova" vede i dnes k mravní zkáze nežidovské mládeže v Americe a pochází od Židů a protože to jasně stojí i v Protokolech, že JEDNÍM Z BOJOVÝCH CÍLŮ JE "ZNEMRAVNIT MLÁDEŽ NEVĚŘÍCÍCH". Celá věc nemůže být jen tak odbyta, dovedou-li Židé na tuto skutečnost odpovědět jen vyhrožováním, nadávkami a lhaním. HLAVNÍ OBŽALOBA NESMĚŘUJE PROTI KOMUNISTICKÉ HOSPODÁŘSKÉ METODĚ; ANI PROTI PODVODU A BEZNADĚJNÉMU SVÁDĚNÍ LIDU. NIKOLIV. SMĚŘUJE PROTI ZVÍŘECÍMU ZACHÁZENÍ S LIDMI A TÁHNE SE JAKO OSTRÁ ČÁRA MEZI NEŽIDOVSKÝM A ŽIDOVSKÝM CHÁPÁNÍM MRAVNOSTI. "Nemám sympatii pro antisemitské hnutí, nikdy jsem je neměl a nikdy ani mít nebudu... Ale mým pevným přesvědčením je, že bolševická "revoluce" byla akce židovská a že jeden z jejích základů je třeba hledat ve východní čtvrti New Yorku." Trocký v onom létě přišel z New Yorku do Ruska a dr. Simons vypověděl: "V prosinci 1918 vše probíhalo za předsednictví člověka, který se nazýval Apfelbaum, z 388 členů bylo pouze 16 skutečných Rusů, všichni ostatní byli Židé s výjimkou snad jednoho člověka, černocha z Ameriky, který se nazývá profesor Gordon... 265 členů severní komunistické vlády, která zasedala ve starém Smolenském ústavě, bylo složeno z východní newyorské čtvrti... Chtěl bych se ještě zmínit o tom, že, když bolševici obsadili vládu, byl celý Petrohrad okamžitě zaplaven velkým množstvím proklamací a transparentů v židovské řeči." Bylo zcela zřetelně viditelné, že hebrejština se má stát jednou z hlavních řečí Ruska. William Chapin Huntigton, obchodní atache při vyslanectví Spojených států v Petrohradě, dosvědčil že: "Vůdcové hnutí jsou dle jeho úsudku ze dvou třetin Židé... Bolševici byli internacionalisté, kterým byly zvláštní ruské národní ideály zcela lhostejné." William W. Welch, zřízenec národní městské banky, vypovídal: "V Rusku bylo, jak je všeobecně známo, tři čtvrtiny bolševických vůdců, Židé..." Britská bílá kniha "Rusko" č.1. "Sbírka zpráv o ruském bolševismu, předaná parlamentu jeho Veličenstva, duben 1919" obsahuje spoustu úplně stejných výpovědí z mnohých pramenů a vesměs od očitých svědků. Ve vysoce váženém časopise "Asie", únor-březen 1920 je článek, obsahující mezi jinými důležitými sděleními toto: "Ve všech bolševických institucích jsou náčelníky Židé. Pomocný komisař pro elementární vyučování Grunberg uměl sotva rusky. Židé uměli dosáhnout úplného podrobení Rusů a prostřednictvím nebývale tvrdých a krutých opatření si tuto nadvládu udrželi. Byli na své počínání pyšní a opovrhovali každým, kdo se jim vzepřel a popuzoval proti nim prostý lid..." V přítomné době panuje mezi Židy silné nacionální náboženské hnutí. Věří, že se blíží doba panství Vyvoleného národa na zemi. Spojili dohromady judaismus a světovou revoluci. Spatřují v šíření revoluce naplnění Písma "Učiním-li i konec všem národům, mezi něž jsem tě rozptýlil, nechci učinit tobě konec." Nepostřehli, ale že neposlouchali Boha, ale někoho zcela jiného....

Podle V. Uškujnika

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Židovská ruská revoluce

21.03.2021

Rychlá navigace: