Souvislosti, které všude nenajdete

Odhalení

Jsme nekonečné vědomí, které zde prožívá zkušenost, ale chtějí, abychom si mysleli toto: Jsem malý, jsem bezmocný! Jsem omezený, musím následovat ostatní. Chtějí, abychom se považovali pouze za zlomek svého skutečného já, tím, že se budeme identifikovat pouze se svým jménem, prací, rodinou, namísto podstaty svého nekonečného já. Říkají nám, co si máme myslet a dělat. Jde jim o kontrolu našeho vnímání. Když kontrolujete něčí vnímání, kontrolujete jeho jednání, které z toho vyplývá. Všechny vládnoucí organizace to dělají.

Bankovní podvody, vakcíny, aditiva v jídle a falešné teroristické útoky řídí muži a ženy v temných oblecích, kteří sedí někde u stolu. Existují tito lidé? Jistě, existují, ale jsou jen na vnějším okraji zaječí nory. Až když pokračujete dál, hlouběji, dostanete se od nich až k poradcům, což jsou lidé, o kterých si myslíme, že jsou u moci, ale oni tam jsou jen nastrčeni pro veřejnost. Dnes tam jsou, zítra zase zmizí. Toto funguje ve všech oblastech politiky. Zítra přijde další parta, ale zase je bude kontrolovat stejná síla. To je ten skrytý záměr. Pokud půjdete dále zaječí norou, dostanete se k opravdu výlučným tajným společnostem, které jsou mimo veřejnou sféru a přesto zásadně ovlivňují, co se v ní odehrává. Třeba Obama sice oznamuje legislativu, podepisuje exekutivní příkazy, seznamy mrtvých, ale není tím, kdo o tom všem rozhoduje. Je jen tím, kdo to realizuje.

Za oponou všech zdánlivě nepropojených oblastí jsou banky, biotechnologické kartely, NATO, WHO, WTO, média a nadnárodní společnosti. Za vším ale v pozadí stojí pouze jedna síla. Toto bylo potvrzeno studií, kterou dělali v Curychu o propojení mezinárodních organizací. Zjistili, že jejich propojení je tak intenzivní, že vlastně tvoří jedinou jednotku.
Za zdánlivou nezávislostí těchto institucí stojí stejná skupina rodin, které ovládají všechny tyto "nezávislé" korporace. Když několik lidí chce kontrolovat masy, musí centralizovat rozhodovací pravomoci. Tak dochází k centralizování moci do rukou méně a méně lidí a méně a méně lidí má větší vliv na více a více lidí.
Už nezáleží na tom, kdo je prezident nebo ministr, protože všechny kontroluje ta samá síla. Co je to za sílu? Když se podíváte na podzemní základny, které jsou vybudovány po celém světě, je úroveň bezpečnostní prověrky, která vás opravňuje jít hluboko do těchto základen a vidět o co tam jde, extrémně vyšší než má jakýkoliv politický lídr. Ten nemá ani tušení, co se tam děje. Za chvíli je vystřídán někým jiným, zatímco se dějí tyto zatracené věci, očividně bez účasti lidí a politické moci. Když zjistíme, kdo tyto věci řídí, pak už jsme blízko toho, kdo řídí lidskou společnost. Za vším je určitá síla a otázka zní - jaká síla?

Jedním z nejlepších způsobů, jak kontrolovat lidstvo, je popřít, že je něco možné. Jakmile nám omezí rozsah vnímání toho, co je možné, pak nás dostali. Když nám někdo podstrčí lež a pokud nemáme pružné uvažování o tom, co je možné, lež nerozpoznáme. Naši mysl pak lze zmanipulovat natolik, že půjdeme někoho zastřelit nebo budeme ve špatný čas na špatném místě a někdo nás bude moci obvinit z něčeho, co způsobil někdo jiný. Potom může přijít vláda nebo kdokoliv jiný a podá o tom svou verzi a my nebudeme mít žádnou alternativu k překládané lži, protože neuvidíme další možnosti toho, co by se mohlo stát. Ale když máme otevřenou a pátravou mysl a máme mnohem širší pojetí "možného", pak se lze na lež podívat i z jiné perspektivy a říct si: "No, možná se to odehrálo jinak...!"

Lidé říkající vyšší pravdu, kteří hovoří přes média, jsou zesměšňováni a odmítáni, protože zde není prostor k vnímání možnosti, že by mohlo jít o pravdu. Velkou součástí naší manipulace je také kontrola historie. George Orwell mluvil v roce 1984 o tom, že: "Kdo řídí minulost, řídí i budoucnost a kdo řídí současnost, řídí minulost.". Systém nám záměrně podává falešnou verzi o tom, jak jsme se tu vzali a tak dává lidem velmi zkreslenou představu o tom, na čem jsou. Jeho cílem je zkreslit historii tak, aby se stala pokřivenou verzí toho, co se děje nyní.

Odhalení

Před dávnou dobou byla tato realita, kterou nazýváme svět a Země, přepadena bytostmi, které operují za hranicí lidského zraku.
Viditelné světlo je jediným frekvenčním pásmem, které jsou lidé schopni vnímat vědomě a jeho rozsah je velmi malý. Vše, co operuje mimo tuto frekvenci, nemůžeme vidět, ale pokud je to blízko našeho frekvenčního rozsahu, může to operovat v naší realitě. Svět, který je popsaný v pradávných textech celého světa to potvrzuje. Dříve jsme na elektromagnetické úrovni mohli komunikovat s rostlinami, zvířaty i neživými objekty, které jsou neživé jen na holografické úrovni našeho vnímání. Byli jsme propojeni a chápali, že jsme drobným bodem v rámci vyššího celku. Společnost byla založená na srdci a lidé komunikovali s realitou srdcem a ne žaludkem. U velké většiny lidí v naší společnosti je tomu dnes bohužel naopak. Srdeční čakra je přístupový bod, který nás dostane od iluze k vyššímu celku.

Lidstvo přešlo postupně z propojené, otevřené, vědomé a rozpínající se společnosti ke společnosti kontrolované a zmanipulované. Za touto změnou stály určité bytosti a my jsme se přesunuli od společnosti vycházející ze srdce a nyní komunikujeme s okolím stále více přes emoce. Nepřemýšlíme, necítíme, reagujeme emotivně. Má to velké výhody pro manipulativní síly. Čím více jsme zmanipulováni do stavu založeného na emocích žaludku, tím více se vzdalujeme od souladu se srdcem, kde se elektromagnetické pole srdce dostává do souladu s mozkem a se systémy, které nás propojují s vyššími úrovněmi vědomí. Institut matematiky srdce mluví o tom, že když vycházíme z čakry srdce a elektromagnetického pole srdce, pak "se dostáváme mimo hranice času a prostoru". Od iluze k lepšímu poznání sama sebe. Tak byla ukradena naše realita. Stále více se nám zavírá spojení s univerzem a my se stáváme společností uzavřenou do 5ti smyslů. Tím jsme uzamykáni v úzkém frekvenčním pásmu, který nazýváme viditelné světlo. Při širším vnímání reality je viditelné světlo naší součástí, ale zdaleka to není vše, co je kolem nás. Stále více a více se naše tělo a mysl vzdaluje od vyššího vědomí a pokud dojde k přerušení tohoto spojení, nastane průšvih. Pak začneme vidět vše jako jedinou realitu namísto uvědomění, že nekonečnost našeho já přesahuje tento malinký frekvenční pruh, kterému říkáme svět.

Bytosti, které to způsobily a ovládají nás, jsou zmiňovány v naprosto každé starověké společnosti, jen pod jinými jmény. Šamani ve Střední Americe jim říkají Flyers (letci). V křesťanství jsou to démoni. A pak je tu islámský džin. Gnostikové je nazvali archonty. Všechny tyto bytosti, nebo fenomény jsou popsány ve výsledku úplně stejně. Jsou různým označením pro stejnou věc. Jde o stejnou sílu. Kdykoliv gnostičtí myslitelé byť jen naznačili, že budou chtít o tomto informovat a začali o této věci předávat svoje znalosti a přesvědčení, byli zavražděni. Kataři byli gnostičtí myslitelé a jejich konec se datuje do roku 1244. Lidé, kteří provozovali Alexandrijskou knihovnu s půl milionem svitků pradávného vědění a kterou zničila římská církev, byli také gnostičtí myslitelé. Výsledkem toho všeho bylo, že se dochovalo pouze několik málo gnostických svitků a to je to, čemu říkáme historie. Ale pak v roce 1945 byla v Nag Hammádí v Egyptě nalezena zapečetěná baňka s gnostickými písemnostmi a odtud přišlo úžasné poznání a porozumění toho, o čem gnostikové mluvili. V těch písemnostech se mluví o pánovi Archontovi (nazývají ho Demiurge) a archontech, kteří mu slouží. Spojují ho s židovsko-křesťanským Hospodinem, Jehovou. A také ho v podstatě spojují s tím, čemu lidé říkají satan, nebo ďábel. Říkají, že archonti vytvořili hmotný vesmír, který vidíme, ale nikoliv Zemi, Slunce, ani Měsíc.

Mluvili o tom, že Demiurge je falešný bůh, který vytvořil realitu, kterou vnímáme jako hmotnou a o tom, že tyto bytosti jsou anorganické, jako kyborgové a roboti. Tyto písemnosti jsou staré asi 2000 let, možná více. Věděli, že Země je v porovnání se sluneční soustavou živá a organická a zbytek soustavy je neživý a anorganický. Byli velmi dobře informovaní. Proto na ně neustále útočili ti, kteří nechtěli, aby tyto informace kolovaly. Pro Archonty je svět pochmurnou negativní skutečností. Jejich svět je strohý, ošklivý a jednotvárný, protože archonti nemají žádnou tvořivost, jako mají lidé. Písemnosti z doby před 2000 lety jasně říkají, že záviděli lidem, kteří na rozdíl od nich mají kreativní představivost a schopnost tvořit. Archonti byli popsáni jako kyborgicko-robotická rasa, která umí napodobovat, ale nikoliv inovovat. Říkali tomu v překladu "obrácená mimika". Zjednodušeně řečeno, kdybyste jim dali prázdný list papíru, nevěděli by, co s ním mají dělat. Ale když jim dáte list papíru, kde už je něco vytvořeného, jsou schopni všechno na něm deformovat a překroutit. Mají schopnost vytvářet falešné reality a nutit lidem pohled, který se zdá reálný, ale on není. Jsou to paraziti mysli. Ovládnou mysl a ovlivní ji negativním způsobem, zvláště z emočního hlediska. Jedno slovo, které podle nich dokáže archonty bezchybně popsat, je klam. Dále staré písemnosti říkají, že jedním z jejich hlavních způsobů fungování je ten, že vše převracejí. Obracejí to, co je již vytvořeno, aby se to stalo něčím jiným. A není náhoda, že jedna z velkých sil uctívající archonty je satanismus. Ten dokonce používá obrácení, jako část svého symbolismu. Obrácený kříž a pěticípou hvězdu. A podívejte, jak ovládli naši společnost. Vše jde pozpátku, vše je vzhůru nohama. Doktoři ničí zdraví, právníci ničí spravedlnost, univerzity ničí znalosti, vlády ničí svobodu, hlavní média ničí informace a náboženství ničí spiritualitu."Vše je převrácené. Politici, někteří vědomě a někteří nevědomě, podporují agendu archontů. Je nepochopitelné když pomyslíme, kolik lidí šokuje pravdomluvnost a kolik málo klamání. A úroveň klamání máme v naší společnosti skutečně obrovskou.

Gnostikové dále mluví o efektu, který nazývají "Hal" v souvislosti s těmito archantovými manipulátory. Hal v našem překladu znamená "simulace virtuální reality". Reality, která se dekódující osobě zdá skutečná, ale není tomu tak, je falešná. Gnostické texty popisují, že reptiliánské bytosti jsou projevem této archontické síly a již před 1600 lety popisují bytosti Šedých (mimozemšťanů) a říkají o nich, že jsou také projevením archontů a že tito Šedí vypadají jako nevyvinuté děti, nebo plod s šedou pokožkou a temnýma, nehybnýma očima. Takže oni tu pobývali už před tisíci lety. My si myslíme, že jsou moderním fenoménem, ale ne, ne! Tato manipulace už probíhá pěkně dlouhou dobu.

Globálně mocenský systém zesměšňuje myšlenku, že reptiliánské bytosti stojí za manipulací lidské společnosti. Může jejich existenci klidně popírat, ale oni opravdu existují.

Zajímavé na gnostických písemnostech je také to, že byly v mnoha ohledech podkladem Biblických textů. Hodně gnostických textů bylo ale pokřiveno a mnoho věcí z nich bylo vyňato.

Ti co dekódovali staré písemnosti vyjádřili, že tyto bytosti stvořily člověka. Ale ne. Udělaly pouze to, že změnily, co tu již existovalo. Je to absolutně sladěné s tím, o čem hovoří gnostikové jako o archontické síle. Změnily lidské geny tak, že jsme začali reagovat na realitu úplně jinak a stali jsme se omezení ve schopnosti vnímat realitu. Již jsme nebyli lidmi napojenými na vyšší vědomí a dostali jsme se do bublin materiální reality a od té doby jsme v otroctví.
Žijeme ve světě válek a paradoxu. Ve světě hojnosti lidé umírají hladem. Kolem nás je plno vykonstruovaných konfliktů na všech úrovních. Naše frekvenční narušení dovolilo těmto bytostem žijícím těsně za hranicí lidského vnímání, ve smyslu frekvencí, aby zmanipulovaly tuto realitu, kterou chápeme jako svět.

Tyto bytosti a jejich projevy jsou uctívány všemi hlavními náboženstvími. Také tajné společnosti v té nejhlubší úrovni vědí, že uctívají tyto bytosti a satanismus, ačkoliv na povrchu uctívají boha. Těmto bytostem jsou stále obětováváni lidé. To je to, o čem jsou ve starověkém světě oběti bohům! Za všemi institucemi, bankami, politikou, médiemi, náboženstvími - za tím vším jsou tyto bytosti díky určitým pokrevním liniím, jež spadají pod jednu sílu. Když něco takového operuje ve všech oblastech lidské společnosti od dávné minulosti až do současnosti, pak objevíte s tímto spojené stejné motivy a symboly. Uctívání plazů. Nejstarší známý projev náboženského uctívání je had. To už minimálně 70 tisíc let nazpět lidé, žijící v kopcích v Botswaně, San, také známí jako "křováci". Ti říkali, že přišel velký Python se svou snůškou vajec a stvořil lidstvo. Napříč světem je neuvěřitelně mnoho reptiliánského symbolismu. Tomuto tématu se věnoval Reverend John Bathurst Deane a napsal knihu "Uctívání hada", která vyšla v r. 1933. Šlo o studii uctívání hada po celém světě.

Ty nejcivilizovanější i nejbarbarštější společnosti se všechny klaněly podobnému božstvu. Toto božstvo buď bylo reprezentováno posvátným hadem, nebo jím přímo bylo. Zdá se, že ve většině, ne-li všech civilizovaných zemích, byl uctíván had. Zmiňovaly se o tom bajky nebo pověsti obsahující přímo, či nepřímo historii o pádu člověka, který byl spojen s hadem. Z toho lze vyvodit, že nejstarší záznam beroucí v úvahu příčinu a podstatu tohoto svedení musí být tím, z čeho je vše ostatní odvozeno. Symbolizuje hada vítězícího nad člověkem v jeho nevědomosti, který si podrobuje jeho duši ve stavu hříchu a uvrhuje ho do vyvrženého stavu zavrženíhodného uctívání a obdivu k sobě samému. Pokud se trochu rozhlédnete, naleznete reptiliánské bytosti zobrazené v celém světě, jejich symboly jsou nalezeny v hrobech obeidského lidu, který předcházel Sumerům a nacházel se v Mezopotámii na území dnešního Iráku, Egypťané zase zobrazovali své faraóny na způsob kobry, s hadí kápí a tělem. Druidové uctívali hadího boha, kterému říkali Hu, odtud hu-man: hadí-muž, vše to dává symbolický smysl. V Asii měli Nágy, to měli být lidé, kteří na sebe uměli vzít lidskou nebo plazí podobu. Quetzalcoatl byl hadí bůh Mayů ve střední Americe. V celé Asii je zobrazeno a vytvořeno plno draků. Je spousta legend o létajících dracích a pohádky o princích, kteří se proměňují z žab, o panách obětovaných zlým drakům, či o bídě v království, kdy sedí žába na prameni.

Lidé v Mezopotámii a Babylonu zobrazovali rybí bohy s šupinami. Je známé uctívání rybích bohů knězi kultu rybího boha, například boha Dagona. Nosili čepice, které vypadaly jako rybí hlava. Římskokatolická církev, křesťanství a další, jsou stále stejná pradávná náboženství a pouze to skrývají. Je to rybí kult z Babylonu.
Credo Mutwa, velmi znalý muž z jižní Afriky, hovoří o Chitauri. Jsou to děti hada, podle pradávné legendy Zulů. Chitauri jsou reptiliánské bytosti manipulující s lidskými záležitostmi.
Toto vše je velmi důležité v souvislosti se světem, ve kterém dnes žijeme a kdo ho řídí, protože starověké texty hovoří o tom, že byly vytvořeny určité pokrevní linie, aby přesně zastoupily tyto bytotosti stojící za oponou lidské společnosti a mimo náš frekvenční rozsah, aby zde v rámci viditelného spektra mohly pracovat a mohly nás manipulovat. Z vibračních a atmosferických důvodů totiž nemohou na náš svět přijít přímo a když tak jedině velmi krátce nebo v technologii, která jim dává umělou atmosféru a realitu, ve které pak mohou přijít. Jinak řečeno, vytvořili si zástupce, kteří operují uvnitř viditelného spektra světla a manipulují naším světem. O tom jsou tyto pokrevní linie.

Oni vnímají naše DNA jako počítačový program a ví, že naše tělo je biologický počítač. Chtějí udržet určité informační vzorce v DNA, jimi vytvořenými hybridními pokrevními liniemi, aby je mohli kontrolovat a ovládat, protože struktura DNA určuje jejich chování. Úzkostlivě dbají na to, aby zůstala tato pokrevní linie čistá. Jinak řečeno, aby nebyl porušen počítačový program vložený do DNA a vlastnosti této pokrevní linie mohli zůstat nedotčené po mnoho věků.
Známe je jako královské a šlechtické linie a ty se spolu mohly křížit. Protože kdyby se křížily mimo tento specifický hybridní software, brzy by se rozředil a už by neměl informační vzorce, které diktují jejich chování. Jedním z rysů těchto linií je to, že mají "odstraněnou" schopnost empatie. Empatie je bezpečnostní mechanismus lidské společnosti. Máme-li empatii a umíme se vcítit do ostatních a do následků našich činů, má to na nás zásadní vliv a brání to extrémům v našem chování. Pokud nebudeme mít žádnou schopnost vcítit se do ostatních, pak naše chování nebude mít žádná omezení a není nic, co bychom neudělali, protože to pro nás nebude mít žádný emocionální důsledek.

Tyto pokrevní linie prošly historií a nyní mají v moci banky, obchod, zábavní průmysl, média, politiku, monopolní korporátní giganty po celém světě, jako je Big Biotech, Big Pharma, Big Food a všechny další big. Jsou zástupci archontů v rámci viditelného světla a budu je tak nazývat, protože nabírají různé formy. Ti nejextrémnější z nich pak mohou měnit svou formu. Když vycházíte ze svého vnímání reality, že vše je pevné, tak je to samozřejmě absurdní, ale toto není pevný svět. Je to holografický svět. Protože pevnost je iluze. Věda i kvantová fyzika to může potvrdit. Změna formy není změna fyzické pevnosti, je to změna v poli informačních vlnových délek, které smysly dekódujeme, takže když dojde k posunu v informačním poli na úrovni vlnových délek, pak to bude dekódováno mozkem jako holografická změna. Jinak řečeno, tato změna se odehraje v dekódovacím systému pozorovatele. V jednu chvíli ta osoba vypadá jako člověk, protože dekódujeme lidské pole, pak se v tomto poli odehraje změna a jiné pole se stane dominantní a dekódovací systém nyní dekóduje to druhé pole a pozorovateli přijde, že došlo k fyzické proměně z lidské do nelidské formy a zase zpět. Ve skutečnosti to byla změna v informačním poli, které pozorovatel dekóduje. My vidíme tyto lidi ve viditelném světle a vypadají lidsky. Ale kdybyste mohli vidět za viditelný obraz, hlouběji do energetického pole, viděli byste něco, co je nelidské.

Gnostické písemnosti nalezené v Nag Hammádí mluví o faktu, že tyto archontické bytosti manipulují s lidskou společností a lidským vnímáním. Jsou to parazité mysli. Říkáme tomu posedlost. Ovlivňují naši lidskou mysl, abychom mysleli, vnímali a chovali se jistými negativními způsoby. To je jedním z klíčových důvodů, proč byly tyto pokrevní linie vytvořeny. Pokud budou mít genetickou i vibrační kompatibilitu s archonty, pak tyto entity budou mít daleko větší schopnost posednout jejich tělo a mysl a ovlivňovat jejich vnímání a chování, více než by tomu bylo v běžné populaci, kde tato genetická kompatibilita není. Tato manipulace je pradávná, skoro jako historie sama a působí dodnes.
Mnozí jasnovidci říkali, že viděli éterické bytosti, často v reptiliánské formě, jak se napojují do dvou nejnižších čaker a tak nějak létali kolem. Vizuální jasnovidec Anton Styger o tom řekl: "Když se dívám na lidi v podnikání nebo v politice, kteří jsou zvláště uvězněni v materiálním světě, tak vidím, že už nemají světelná těla. U mnoha z těchto lidí už není viditelný bod světla vycházející ze srdeční čakry, který je jinak vždy přítomný. Namísto toho vidím kolem nich něco jako vrstvu "lesklého dehtu" a v ní mohu rozpoznat rysy obludné bytosti ve tvaru ještěra. Když tito lidé například mluví v televizi, vidím, jak se kolem jejich osoby utváří krokodýlí tvar jako v prohnutém zrcadle. Nevidím světlo vycházející z jejich hrdelní a čelní čakry. Tak se projevuje posednutí a parazit v mysli a podstata těchto bytostí, o kterých mluvili gnostikové.
Je zaznamenáno mnoho případů kdy se na chvíli změní oči z lidské zornice na reptiliánskou (plazí). Bezpočet zpráv hovoří o přeměnách celého těla nebo přeměnách horní poloviny těla včetně přeměny očí. Oči jsou okno do duše. Jeden optik skenoval duhovky očí a tak se musel dívat mikroskopem na asi 2 300 párů očí a přišel na to, že z těchto 2 300 skenovaných očí se asi 4 % zdálo být reptiliánského typu a vzhledu. Nerozuměl tomu, co to má znamenat, ale tolik procent úplně stačí na to, aby někdo manipuloval se světem a držel instituce, které ho řídí. Pokud se díváme na lidi z úhlu pohledu viditelného světla, tak vypadají lidsky, ale přitom oni nejsou tak zcela lidmi.

Například princ Charles mluvil o královských předcích, kteří měli spojitost s Vladem III., Napichovačem. Jedním z nejvíce nechvalně známých, krev pijících, satanických mučitelů v lidské historii, který byl spolu s jeho rodinou členem tzv. Dračího řádu a který má stopy ještě ve starověkém světě. Je to řád reptiliánských pokrevních linií. Pocházel z Transylvánie a Charles tam má sídlo. Marie z Tecku, byla geneticky velmi blízká jeho sestře, která přivedla tuto pokrevní linii do královské rodiny. Velmi trefné bylo na královské diamantové výroční oslavě, když na královském koncertě Elton John zazpíval královské rodině Crocodile Rock (krokodýlí rock).
Pokrevní linie nemají žádnou empatii a proto nemají žádný soucit a omezení. Bombardování měst plných civilistů? "To mě nezajímá... ". Lidé hladovějící k smrti? K smíchu. Najímání žoldáků do zemí, aby mrzačili, jako se to dělá v zemích střední a severní Afriky? Žádný problém. Žádná empatie.

Další věcí ovlivňující lidské vnímání a chování je vědci nazývaný R-complex, nebo-li reptiliánský mozek a pokud není vyrovnán jinými částmi mozku, je příčinou chladnokrevného chování, přání kontrolovat a posedlost po rituálních projevech. Proto jsou tyto pokrevní linie velmi rituální a vše je u nich rituální. Jejich projevem jsou hierarchické struktury, touha po moci, agresivita, kdo má moc, má pravdu, vítěz bere vše... To jsou hodnoty typické pro lidskou společnost, kterou řídí šílenci s reptiliánským mozkem.
Do této věci jsou zapleteny německé, dánské, řecké, ruské a další královské rodiny. Stejné je to s rodinami po celé Evropě. Je to pořád ta stejná zatracená rodina. Jsou jen symbolem? Jsou tu pro ceremoniální účely? Blbost! "Královna" mluví o "mé vládě", proč? Protože tak to přesně je. Mluví o "mém parlamentu", "je to má armáda, moje MI5, MI6, moje soudy, moje církev". Všichni ti lidé ve všech těch organizacích, včetně zástupců veřejnosti, musí dát záruku a slib věrnosti JÍ! Nikoliv lidem!

Jak tedy fungují tyto pokrevní linie? Pracují ve viditelném světle ve jménu bytostí, které operují mimo viditelné světlo. Analogickým příkladem jsou vědci stojící mimo nebezpečné prostředí, operující v něm s příliš nebezpečným materiálem pomocí rukavic. A když to aplikujeme na naši realitu, pak vědci jsou těmi temnými bytostmi a rukavice, to jsou ty pokrevní linie, které umožňují, aby bylo s námi manipulováno v této realitě. Toto je základem toho, co dělají a proč existují. Tyto bytosti za oponou mají vlastní agendu. A není to lidská agenda. Není to o tom, co je dobré pro lidi, ale co je nejlepší pro agendu kontroly lidí. Je to infiltrace lidské společnosti archonty!!! Když uděláme analogii s Trojským koněm a dosadíme tam naši situaci, pak jsme to docela dobře vystihli.
Archonty najdeme kdekoliv v historii a jde to hodně daleko, tisíce let před Kristem, kdy bylo založeno Babylonské bratrstvo, začátek globálně mocenského systému. Egypt, Mezopotámie, údolí řeky Indus, Čína. Kultury, které se začaly objevovat jako první po globální katastrofě, byly již infiltrovány tímto zlem a tato temná agenda ovládnutí lidstva vznikla v Sumeru, což je dnešní Irák, který se stal Babylonem. Proto máme v dnešní společnosti tolik babylonských symbolů. Mnoho pokrevních linií přišlo pak z Egypta a rozešlo se do celého světa. V egyptské kultuře často mluvili o bytostech křížících se s lidmi a vytvářející královské pokrevní linie. To je zapsáno na mnohých deskách nalezených pod Irákem v minulém století. Tyto linie se přesunuly do severní Evropy a staly se zakladateli Říma, zkřížily se s jinými pokrevními liniemi v Evropě a staly se evropskou královskou rodinou a šlechtici. Nakonec se kvůli velké britské a francouzské říši a kvůli dalším evropským říším rozšířily po celém světě a tak nastalo velké koloniální šílenství a snaha převzít moc nad planetou.

Existují dva typy kontroly. Jeden je konečný a jeden trvá věčně, pokud se ho nepodaří odhalit. Ten, který je konečný, je například komunismus, apartheid, kde ti pod kontrolou vidí své kontrolory. Nakonec, ačkoliv to může chvíli trvat, vznikne vzpoura a systém je svržen. Nejvyšší forma kontroly je ale taková, kterou nemůžete vidět. Kde vám každých 4 nebo 5 let dají hlasovací lístek a vy máte iluzi demokracie. Přitom za oponou jsou stále u moci stejní lidé a to bez ohledu na to, kdo je v politice oficiálně u moci. Toho bylo dosaženo také v koloniálním systému. Výkonná moc se zdánlivě stáhla zpět do svých zemí a dala bývalým koloniím "nezávislost“. V těchto zemích byly ale zanechány pokrevní linie pod různými jmény a sítě tajných společností, díky čemuž dostávala své favority k moci. Od té doby můžeme datovat skryté vládnutí v těchto zemích.
Byla vytvořena tajná společnost a určitý druh pokrevních linií - mezinárodní podniky. Příkladem je třeba McDonald's. V Americe mají ředitelství a v každé zemi mají dceřiné společnosti. Ty nesou příkazy ředitelství a proto ať jdete do McDonaldu v Rusku, Austrálii, jižní Africe, nebo kdekoliv jinde, vždy přijdete prakticky do stejného podniku. Takto tajné společnosti rozšiřují své sítě uvnitř každé země. Úkolem těchto sítí je zavést ve svém okolí to, co je přikázáno z ředitelství. Proto když cestujete světem, vidíte, jak jsou v různých zemích zaváděny stejné věci přibližně ve stejné době a často jsou ospravedlňovány stejnými výmluvami.

A jde to ještě dál, protože národní síť má dceřiné společnosti ve velkoměstech, městech a komunitách a tak mohou manipulovat všechny shora od ředitelství až do místní komunity.
Vytvořily tuto strukturu, díky které nejen ovlivnily, ale díky které vytvořily organizace řídící směr, kterým se svět ubírá. Ale co naprostá většina badatelů této konspirace nevidí nebo nechce tak daleko zajít, je fakt, že tato lidská síť překračuje hranice planety Země a pokračuje do jiných dimenzí reality. Tak docházíme k poznání, že řídící síla není lidská. Jaké symboly a artefakty to dokumentují? Často vidíte v různých společnostech zobrazení polo-lidské, polo-plazí bytosti, reptiliánské chrliče postavené na kostelích a společenstvích, jako jsou Templářští rytíři. Jsou na hradech a sídlech "elitních" pokrevních linií. Spoustu erbů těchto pokrevních linií nesou reptiliánské motivy. Samotné logo Londýna, dnes se dá říci "Babylondýna" je reptiliánské, protože toto město je centrem velkého zájmu kontroly a je to Reptilián držící červený kříž s bílým pozadím a znakem Templářských rytířů, kteří jsou jednou z hlavních tajných společností této sítě.
Jedním z míst, okolo kterých se točí tato konspirace, je čtvrť v Londýně nazvaná Temple Bar, kde sídlí asociace advokátů a kde uprostřed ulice stojí povedený drak. Zasvěcenci dávají tyhle věci všude. Velmi rozšířeným motivem po celém světě je to, jak reptiliánské bytosti pojídají lidi. Je jich tolik, až je to neuvěřitelné. Často je dávána reptiliánům na hlavu koruna a tím je zdůrazněno, že se jedná o královskou pokrevní linii. Odtud pochází boží právo vládnout nebo alespoň ta myšlenka, že máte právo vládnout, protože jste genetickými potomky těchto "bohů".
Logem Alfa Romeo je samozřejmě červený kříž s bílým pozadím a znakem Templářských rytířů. V zábavním průmyslu je tento reptiliánský motiv také, protože ho tyto linie a jejich síť řídí, včetně Hollywoodu.

Řada z těchto pokrevních linií jsou satanistické a vlastně to platí pro všechny tyto hlavní linie. Jsou pro lidské oběti, pití krve, včetně obětování dětí a to se odehrává už velmi dlouhou dobu. Lidé nejsou schopni přijmout možnost, že by se toto ještě mohlo normálně odehrávat, ale děje se to a masivně. Pouze se to dříve dělo otevřeně a jakmile se to v populaci stalo nepřípustné, začalo se to provádět potají. Jeden bývalý satanista pověděl o společných motivech toho, co se odehrává v těchto rituálech. Tyto bytosti se krmí lidskou energií a když někoho obětovávají, pijí jeho krev, protože když hrůza dosáhne v rituálu určitého bodu, adrenalin se dostane do krve a ti lidé jsou pak sjetí. Hnus je slabý výraz. Na energetické úrovni se pak jiné bytosti krmí energií vycházející ze strachu a hrůzy oběti. Dále uvedl, že účastníci vytvářejí energetické prostředí jako můstek, aby tyto bytosti mohly přijít a ukázat se. Ne na dlouho, ale na chvíli.
Satanisti jsou zvláštní lidé. Nejsou to neznalí sedláci nebo pologramotní domorodci. Jejich řady jsou spíše zastoupeny doktory, právníky, obchodníky a vysoce odpovědnými občany. Nejsou nedbalou skupinou, která je schopná dělat chyby. Jsou tajnůstkářští a navzájem spojení společnou potřebou udělat co nejvíce škody ve společnosti.
Vytváří tak energii, kterou se živí jejich sponzoři, ale zároveň je to přivádí do stavu nízkého vědomí.

Dvě hlavní barvy satanismu z frekvenčních důvodů jsou černá, která signalizuje nepřítomnost světla a také pohlcuje světlo na všech frekvencích. Potom je to červená, což je barva nejdelší a nejpomalejší frekvence. Proto červená a černá dominují v královském protokolu spolu se zlatou, barvou přepychu a moci. To je další barva, kterou satanisti používají v rituálech, které stále přetrvávají.
Náboženství má veřejně vyjadřovat hluboké duchovní jádro. Ale podívejme se třeba na křesťanství. Proč klade tak velkou pozornost na to, že je někdo mučen? Proč se na to soustřeďuje? Protože to má velký vliv na lidi a širší realitu. V římskokatolické církvi mají svaté přijímání. Ale co tam dělají? Symbolicky pojídají "maso" a pijí "krev"... To je jen veřejně přijatelná verze toho, co se děje v satanistických rituálech. Doslova.

Toto je klíč k mnohému porozumění a také k porozumění podstaty jejich politiky, bankovnictví, médií, vlastnictví, atd. Mnoho vysoce postavených osobností je zkorumpováno a má natolik nemocnou mysl, že jsou plní nemravností. Tyto nemravnosti jsou na příkaz reptiliánů skrývány. Mnoho z nich jsou satanisti. Když jdete do některých bank, můžete spatřit jejich satanistické symboly. Tito lidé jsou pak ovládáni a vydíráni kvůli svým slabostem. Musí poslouchat příkazy, jinak budou odhaleni, zničeni nebo i zabiti. A co říkáme o bankovním průmyslu? Naprostý nedostatek empatie kvůli jejich činům a obětem.

U pokrevních linií se opakují stále tyto tři věci: první – tajné společnosti, druhá – satanismus, třetí – pedofilie a ty všechny jsou spolu propojeny. Například v Bohemian Grove v Kalifornii se setkávají vysoké a mocné elity z politiky, bankovnictví a obchodu, z Ameriky a širšího okolí. Přijedou na tento letní tábor a dělají bohoslužbu pod 13 metrovou sochou sovy, symbolem pradávného boha Molocha a dělají oběti na různých místech tohoto rozlehlého lesa. Všichni tito lidé, Bushovi, Clintonové, Rockefellerové, Kissingerové a další co přijedou ze zahraničí. Satanismus je tak více a více podsouvaný lidem a infiltruje naši společnost tak, aby se stal více a více přijatelný.
Všechny okultní rituály jsou vkládány do myslí mladých lidí a to vše se dělá účelně.
Dříve Halloween jen proletěl kolem. Teď je z něho obrovský festival. Vtahují do něj děti, které chodí s pořekadly. Dělají z toho malé zatracené Vánoce. Zatahují do toho stále více lidí. Kdyby si jen lidé uvědomili, že zejména touto dobou a na Beltain 1. května jsou otřesné počty dětí na této planetě obětovány těmito lidmi po celém světě. A to je skutečný smysl Helloweenu a Beltainu.
Oba dny jsou spojeny s temnými energiemi a mají hodně společného se satanismem.
Tyto bytosti se krmí lidskou energií, ale pouze lidskou energií, která má velmi jednoduchou frekvenci. Pokud jste v určitém frekvenčním pásmu, budete absorbovat energii pouze stejného pásma. Vše mimo vaše pásmo pak skrze vás jen prolétne, jako signály dvou radiostanic. Proto potřebujete vytvářet energie ve frekvenčním pásmu, které můžete absorbovat. Jaké je pro tyto entity v lidském světě použitelné frekvenční pásmo? Nízkovibrační lidské emoce týkající se strachu. Proto média, společnost a politici vytvářejí strach a úzkost, frustrace, hněv a nesnášenlivost, protože to vše generuje energii, kterou absorbují současní vládci na planetě.

Vraťme se k Dr. Emotovi, ke krystalům ve vodě, které se utvořily u slov lásky napsaných na straně misky, než byla zmražena. Jsou krásné, geometrické a ladné oku. Tato energie je těmito bytostmi neupotřebitelná. Je na frekvenci, se kterou se jednoduše nemohou synchronizovat, kvůli jejich nízkému stavu bytí. Oni chtějí energii strachu a utrpení. Chtějí pouze tuto energii, proto vytvořili lidskou společnost, aby se stala továrnou a generátorem této energie. Válka je pro ně raut, kvůli energii vytvořené těmi, kdo zabíjí a kvůli dopadům na další životy pozůstalých. Vždyť se podívejte, lidská společnost je zdevastovaná ve smyslu rovnováhy, harmonie a radosti z důvodu našich pokřivených nízkovibračních emočních odpovědí. Toto je ten klíčový důvod, proč byli lidé manipulováni od společnosti srdce k emočnímu reagování žaludkem. Lidi můžete zmanipulovat k negativní odezvě, tak, jak se to stalo 11. září. Tento násilný čin masivně ovlivnil vibračně energetický stav magnetického pole Země a energii, ve které neustále žijeme. Uvědomme si, že pokud reagujeme na jejich bezpáteřní korupci, krize a provokace násilím a zlostí, pak jim dáváme přesně to, co chtějí. Protože pak vytváříme ještě více negativní energie, kterou se krmí. Toto je základní indiánský koncept. Indiáni mluví o tom, že v každém z nás jsou dva vlci. Jeden vlk je zlost, závist, smutek, lítost, chamtivost, arogance, sebelítost, vina, rozmrzelost, méněcennost, lži, falešná pýcha, nadřazenost a EGO. Druhý vlk je radost, mír, láska, vyrovnanost, laskavost, dobrota, empatie, štědrost, pravda, soucit a víra. Který vlk vyhraje? Indiáni říkají, že ten, kterého krmíte více.

Gnostikové ve svých textech píšou o tom, že archontické síly dělají to, že vezmou drobnou chybu a tu přetvoří a rozšíří ve velké porušení. Snaží se tak posunout hranice emocí do extrému. A na této energii potom archonti parazitují. Jsou to energetičtí supi.

Přemýšleli jste někdy nad všemi těmi lidmi, kteří jsou zabíjeni? Jsou to ti lidé, kteří nám říkají, abychom spolu žili v harmonii a pokoušeli se navzájem milovat… Ghandi, Lincoln, John Kennedy, Boby Kennedy, Medgar Evers, Malcolm X, Martin Luther King, John Lennon. Říkali "zkuste spolu žít v míru". PRÁSK! Kulka přímo do hlavy. To, co nás manipuluje, nechce, abychom toho dosáhli! Jeden vysoce postavený australský satanista, než zemřel, o tom napsal a i když to nebylo přiznání, vyznělo to tak. Mluvil o řadě věcí, ale hlavně o tom, že satanismus dělá to, že neustále útočí na elektromagnetické pole Země z pevně stanovených míst, kde se opakovaně dělají rituály, které ponižují vibrace energetického pole Země. Toto negativní frekvenční moře, ve kterém fungujeme, nás pak tlačí dolů do stejně nízkých vibrací. Toto řekl v dokumentu: "Většina lidí si neuvědomuje, že satanismus je založený na rituálech a jejich stálé opakování zanechalo v průběhu času v morfogenetickém poli Země silný otisk.".

Také toto je velmi podstatné: jde o jazyk symbolů. Proč jsou tyto stále se opakující symboly všude kolem nás? Co je to za symboly? Je nezbytné porozumět alespoň základům podstaty reality, abychom tuto konspiraci pochopili. Konfucius řekl: "Znaky a symboly řídí svět, nikoliv slova, ani zákony. "Proč? Symbol je symbolem v holografickém světě, ale v základním stavu je to vibrující informační pole. Symbol předává do mozku vizuální informaci pomocí očí stejným způsobem, jako například ucho zprostředkovává mozku přenos slov a zvuku. Vše je ve formě informačního pole. Rozdíl je v tom, že když něco slyšíte, jste si toho alespoň vědomi, je to vědomé. Když k nám promlouvají symboly a mozek to dekóduje pomocí očí, je to proces podprahový (nevědomý). Symboly vkládají informační pole a vibrační stavy do lidského podvědomí, což poté ovlivňuje jejich vědomé vnímání a chování. Symbol něco zastupuje, ať už to je cokoliv. Pokud se na něj zaměříte, pak se energeticky spojíte s tím, co zastupuje. Symbol bude mít stejné frekvenční pole jako to, co reprezentuje. Proto je symbolismus jedním z nejsilnějších způsobů, kterým jsme mentálně a emočně manipulováni, programováni a ovlivňováni ve vnímání. Pamatujte si. Existuje jedno důležité pravidlo: "Energie proudí tam, kam směřuje pozornost.".
Pokud se vám podaří ukrást něčí pozornost, kolektivně, nebo individuálně, kradete jejich energii a životní sílu. Energie proudí prostě tam, kam směřujete pozornost.
Když seženete dav, který se soustředí na konspirační symboly a na symboly, které zastupují temné bytosti, aniž bychom o tom věděli, pak tento dav, ať už jde o královnu, nebo kohokoliv jiného, vytváří energetické spojení s těmito bytostmi, které potom mohou energii davu vysávat. Zmanipulovaný dav může mít fantastickou energii, jako třeba shromážděný dav ve Vatikánu, který se soustřeďuje na papeže, rituály a symboly. Stejné je to poslední dobou se symboly zatraceného festivalového a zábavního průmyslu.
To vše je pak velkým zdrojem vysávané negativní energie. Všechny tajné společnosti jsou také zapojeny do vysávání energie, o čemž řadoví členové většinou ani neví.

Ten australský satanista hodně mluvil o únosu dětí. Děje se to masívně a důvod je ten, že tyto bytosti fungující mimo lidský zrak se krmí lidskou energií a to zejména energií dětí. Ale je tu specifická energie, kterou chtějí více, než jakoukoliv jinou. Je to energie dětí před pubertou. My vidíme pubertu jako hormonální změnu, ale na úrovni energetické je to vibrační změna, která se holograficky jeví jako hormonální změna. Tyto bytosti chtějí tuto energii, než ta změna nastane. Proto chtějí energii předpubertálních dětí. A jak ji získávají? Z pedofilie. Použijí pedofila jako vodič, aby vysál životní sílu toho dítěte. Proto najdete, jak ukázaly během let mnohé výzkumy, mnohem větší podíl pedofilů u těchto takzvaných elit a satanistů, než byste našli v běžné populaci. Čarodějové vidí nemluvňata jako zvláštní svítivé koule energie, které jsou odshora dolů pokryta zářivým pláštěm, vypadá to jako kabát z plastu přiléhající těsně okolo kokonu energie. Tento zářící plášť vědomí je to, co požírají predátoři a když člověk dosáhne dospělosti, zbudou z něho pouze úzké třásně. Tyto třásně dovolují lidem jen přežívat. O tom je pedofilie a proto je tak rozšířená a převládající v institucionální vrstvě společnosti pokrevních linií. Tvrdil o politicích, že mezi nimi je podstatně více satanistů. Politici zavádí opatrně stupňovitá kritéria a korupci, což jim umožňuje vytvořit situaci, že jejich oběti budou "naše malé tajemství". Mladé děti sexuálně obtěžované a fyzicky zneužíváné politiky v celém světě jsou pak velmi rychle obětovány. V Austrálii se těla stěží najdou, neboť Austrálie je stále divočina. V jiných částech světa má systém zase pod kontrolou krematoria a pohřebiště.
Například bývalý prezident Států, George H. W. Bushe, byl pedofil a vrah dětí.
Už se to téměř provalilo v roce 1989, ale pak to bylo odloženo a potlačeno. Samozřejmě římskokatolická církev, která je projevem těchto pokrevních linií již od dob Babylónu, je pedofilií nechvalně známá. Toto je důvod, proč vidíte nahaté děti vyobrazené po celém Vatikánu, když se tam procházíte.

Archontové a džinové mají být stvořeni ze světelného ohně bez kouře. Jedním z velkých symbolů těchto pokrevních linií je fénix, ohnivý pták. A světlo, o kterém mluví Svobodní zednáři, není tím světlem, o kterém mluví lidé. Je to světlo plamene pochodně.
Orel je pro veřejnost ve skutečnosti přijatelnou verzí fénixe. Na Státním znaku Spojených států amerických pečlivá analýza odhaluje řadu okultních a zednářských symbolů. Mezi ty hlavní patří tzv. Americký Orel. Avšak Americký Orel na Státním znaku je ve skutečnosti předělaný fénix.
Zvuk a symbol jsou různým vyjádřením té samé věci. A proto pokud jsme neustále v holografické realitě bombardováni těmito symboly, pak na zvukové úrovni jsme krmeni tou frekvencí, kterou zastupují.

Středoamerický šaman Don Juan Matus řekl ve svých knihách:
"Čelíme predátorovi, který přišel z hlubin kosmu a převzal kontrolu nad našimi životy. Lidské bytosti jsou jeho vězni. Ten predátor je naším pánem. Zanechal nás poslušné, bezmocné. Když chceme protestovat, naše protesty potlačí. Když chceme jednat nezávisle, dožaduje se, abychom tak nečinili. Vskutku jsme drženi jako vězni! Převzal nad námi kontrolu. Nemilosrdně nás utlačuje, protože jsme jeho potravou. Stejně, jako chováme kuřata v boxech, predátoři nás chovají v lidských klecích, v humanerosu. Z toho důvodu je jim jídlo vždy dostupné."
Matus dále řekl: "Přemýšlejte chvíli a řekněte mi, jak byste vysvětlili rozpory mezi inteligencí člověka jako kreativní bytosti a stupiditou jeho systému víry, nebo stupiditou jeho rozporného chování.". Čarodějové říkají, že to byli predátoři, kdo nám dal náš současný systém víry, peněz, moci, naše myšlenky dobra a zla, naše společenské mravy. Oni jsou ti, kdo nám podsouvají naše sny o úspěchu, nebo selhání. Dali nám lakomství, chamtivost, zbabělost. Je to predátor, kvůli kterému jsme usnuli na vavřínech a jsme rutinní a honíme své EGO, abychom byli poslušní, tiší a slabí. Predátoři udělali úžasný manévr, úžasný samozřejmě z jejich úhlu pohledu. Dali nám totiž svou mysl, mysl mrzutou a plnou strachu, že bude každou chvíli odhalena. A kromě své mysli nám dali svoji frekvenci, kterou vložili do naší odpadní, neboli nekódující DNA. Dokonce i mainstreamoví vědci objevili, že neví jaká je funkce 98 % naší DNA, kterou nazvali odpadní. Ale nakonec zjistili, že překvapivě funkci má. V těch 98 % nekódující DNA jsou programy chování, vnímání, emoční programy, a také kontrolní systém, kterým nás ovládají. Pokud se nám nepodaří přenést přes svou mysl a tělo, tak nás mohou kdykoli zaměřit a "stát se námi". Je velmi pravděpodobné, že lidé v těchto stavech mohou prožít celý lidský život, a přesto nevytvoří jedinou originální myšlenku, nebo emoční reakci, která by nevycházela z programu do nás vložených.
Když do genetické struktury dokážete vložit emoční programy odezvy, a pak vytvoříte společnost, která tyto programy neustále spouští, pak získáte masivní, stále se opakující přílivovou vlnu nízkofrekvenční emoční energie, kterou se oni mohou živit a dokonce lidská genetická struktura bude automaticky vytvářet tuto energii, aniž bychom o tom věděli.

Proč mají pravidla takovou moc nad naší myslí? Všechno je to o pravidlech a ta jsou součástí naší výchovy systémem a kontrolních programů uložených v naší DNA. A za to může reptiliánská část mozku. To že jsme chladnokrevní nebo máme touhu kontrolovat nebo se řídit citátem "účel světí prostředky", apod. Toto vše je součástí našeho reakčního systému. Protože reptiliánský mozek je založený na přežití, neustále skenuje prostředí, jestli něco neohrožuje jeho přežití a to nejen fyzické přežití, ale také finanční, pracovní, vztahové. Proto nám neustále vnucují důvody bát se, protože nás to uzavírá do reptiliánského mozku a do jejich kolektivní mysli.
Skrze mysl, která je nakonec jejich myslí, přinášejí predátoři do životů lidských bytostí cokoliv, co se pro ně hodí a tímto si zajišťují určitý stupeň ochrany, který zmírňuje jejich strach z odhalení.
Infiltrují společnost lidí tak, že operují v naší realitě pomocí programu v DNA a pomocí svých nohsledů mezi námi. Jedním z hlavních cílů je to, abychom nepochopili, že jsme infiltrováni. Na Zemi je nás více než 7 miliard a počet lidí, kteří za touto konspirací stojí, je velmi malé a dosáhnout toho můžou jen tím, že nás budou rozdělovat a udržovat v nevědomosti a jedině tak nám mohou vládnout. Postavme se tomu, semkněme se a pojďme tomu čelit, nebo se otočme na druhou stranu a odkráčejme do otroctví.
Martin Luther King řekl: "Nikdo vám nemůže jezdit na zádech, pokud se neohnete. Svoboda je jen majetkem těch, kteří mají odvahu ji bránit."

03.01.2017

Rychlá navigace: