Souvislosti, které všude nenajdete

Pro ty, kteří věří v nefalšovanou košer čistotu řádků knih Talmudu

(13. díl)

Pro ty, kteří věří v nefalšovanou košer čistotu řádků knih Talmudu, ať už v otázkách lidské existence, lidských hodnot, obchodování, proroctví a nadřazenosti Židů (přitom se tato kniha v celé své šířce záměrně nesmí překládat do jazyku Goyimů, dokonce je to umocněné vepsaným zákazem srozumitelnosti pro všechny, mimo židovského národa). Van Helsing uvádí některé citace přímo z obsahu Talmudu, abyste mohli přehodnotit svůj celkový pohled na celou problematiku a pochopili závažnost situace, ve které se goyimové nacházejí:
"Jen Židé jsou lidé, ne-Židé (Goyimové) nejsou víc než zvířata (samotný výraz Goyimové znamená člověčí dobytek)" – Kerithut 6b strana 78, Jebhammoth 61a;

"Jen vy Izraeliti budete oproti ostatním národům světa nazývaní lidmi, ten zbytek na světě si zaslouží jen oslovení – zvířata" – Talmud z Babylonu, Písmo Baba Metzia, list 114, sloupec 2;

"Děti a potomci cizinců nejsou více, než obyčejný chov zvířat" – Talmud z Babylonu, Písmo Yebamotha, List 94, sloupec 2;

"Ne-Židé (Goyimové) byli stvoření k tomu, aby Židům sloužili jako otroci" – Midrasch Talpoith 225;

"Ne-Židům je třeba se vyhýbat více než nemocnému praseti" – Orach Caiim 57, 6a;

"Pohlavní styk s Ne-Židem je to stejné jako pohlavní styk se zvířetem" – Kethuboth 3b;

"Plodnost Ne-Židů musí být masívně potlačovaná" – Zohar II, 4b;

"Tak jak se nahrazuje uhynulý dobytek vhodnou krávou či oslem, tak se má nahradit i zesnulý Ne-Žid" – Iore Dea 337, 1;

"Bůh (Jahve) se na Židy nikdy nehněvá, jen na Ne-Židy" – Talmud IV/8/4a;
"Všude, kde se chtějí Židé usadit, se musí stát pány a všemožně si získat neohraničenou vládu" – Talmud z Babylonu, Sanhedrin 104a, sloupec 1;

"S ne-Židovkou se Žid nedopouští žádného nezákonného cizoložství, sex se ženou ne-Žida není žádným hříchem" – Talmud IV/4/52b;

"Žid může přísahat falešně, pokud při tom použije úskočných formulací" – Schabouth Hag. 6d;
"Žid má a musí učinit falešnou přísahu, pokud se ho gojim zeptá, jestli naše knihy obsahují něco proti němu" – Szaaloth-Uthzabot, kniha Jore Dia 17;

"Sdělit Goyimovi cokoli ohledně našich náboženských vztahů se rovná zabití všech židů. Protože kdyby Goyimové věděli, co o nich učíme, určitě by nás chtěli zabít" – Kniha Davidova 37;

"Pokud je žid povolán, aby vysvětlil nějakou část rabínských knih, má dát pouze falešná vysvětlení. Kdokoliv nedodrží tento příkaz, bude zabit" – Kniha Davidova 37;

"Vy Židé jste udělali ze mne, Jahveho, jediného pána Světa, proto já vás učiním jedinými pány na něm. Kdo chce být chytrý, zaměstná se záležitostmi peněžních procesů, protože oni jsou razící prameny a proto není větší opory v Tóře, než pro tuto činnost" – Talmud IV/3/173b;

"Židé mají povinnost stále zkoušet podvádět ne-Židy" – Zohar I, 168a;

"Ne-židovské vlastnictví právem patří Židovi, který o něj požádá jako první", Babba Bathra 54b;

"Když ne-Žida podvedou dva Židé, musí se o kořist spravedlivě rozdělit" – Babha Kama 133a;

"Každý Žid může lží a křivou přísahou svrhnout ne-Žida do záhuby" – Babha Kama 113a;

"Židovi je dovolené, aby těžil z omylů ne-Žida a podváděl ho" – Talmud IV/1/113b;

"Na ne-Židovi se smí Žid dopouštět podvodů a vzít mu tak jeho majetek" – Talmud IV/2/70b;

"Příchodem Mesiáše se stanou všichni otroky Židů" – Erubin 43b;

"Mesiáš dá Židům panství nad celým světem a budou mu podmaněné všechny ne-židovské národy" – Talmud z Babylonu, Schahh Písmo, strana 120, sloupec 1;

"Mesiáš dá Židům vládnoucí žezlo světa a všichni ostatní lidé jim budou muset sloužit, všechny národy se jim budou muset podřídit" – Talmud z Babylonu, Sanhedrinovo Písmo, list 88b, sloupec 2, list 89 a 99a, sloupec 1;

"Až nastane čas Mesiáše, tak budou Židé nekonečně bohatí a do rukou jim padne všechno bohatství světa" – Talmud z Babylonu, psaní Pesachimovo, list 168;

"Na každého Žida připadne 2800 služebníků" – Jalqut Simeoni, list 56 a Bachai, list 118b;
"Každý Žid si musí stále opakovat, že svět byl stvořený právě kvůli němu" – Sanhedrin 37a;

Tato ideologie nehlásá transparentnost, snášenlivost, mezilidskou sounáležitost, soucit, lidskou dobrotu, vzájemnou nezištnou spolupráci, toleranci a mírové soužití. Výše uvedené citace se v 8. století mimořádně zalíbily králi jiného bojovného národa, konkrétně chazarskému panovníkovi jménem Chagan a Chazaři tuto filosofii ještě značně "vyšperkovali" o ještě větší agresivitu, oběti dětí a nezřízenou touhu po moci. A právě z tohoto rodu pochází takové zvučné "osobnosti", jako například Rotschildovci, Rockefellerové a další bankéřské židovsko-chazarské rody.

Podle van Helsinga

Pro ty, kteří věří v nefalšovanou košer čistotu řádků knih Talmudu

16.02.2021

Rychlá navigace: