Souvislosti, které všude nenajdete

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 2: Boží hněv

(2. díl)

Kdybyste zabili nebo zohavili člověka, budete odsouzeni a tvrdě potrestáni. Kdybyste zabili skupinu lidí, stanete se masovým vrahem a vyfasujete doživotí či trest smrti. Pokud ale zabijete milióny lidí, můžete se stát respektovaným diktátorem nebo přímo "bohem". Bible nám v této otázce sděluje řadu zajímavých svědectví:

Kolik lidí zabil Mojžíš za jeden den, protože mu nevyslovili svoji podporu? "Mojžíš se postavil do brány tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Seběhli se k němu všichni Léviovci. Řekl jim: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět, od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího!" Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal. Toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů." (Exodus 32.26-28)

Kolik lidí bylo zabito seslanou pohromou, aby byla ukončena smíšená manželství? "I přišel jakýsi Izraelec a přivedl ke svým bratřím Midjánku před očima Mojžíše i celé pospolitosti Izraelců... Když to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, vystoupil z prostředku pospolitosti, vzal do ruky oštěp, vešel do stanu a probodl je oba, izraelského muže i tu ženu až k jejím rodidlům. Tak byla mezi Izraelci pohroma zastavena, ale mrtvých při té události bylo čtyřiadvacet tisíc." (Numeri 25:6-9)

Kolik Izraelců vydal Bůh Judejcům, aby je pobili? "Izraelci se před Judou dali na útěk. Bůh jim je vydal do rukou... takže z Izraele padlo a bylo skoleno pět set tisíc vybraných mužů. V té době byli Izraelci pokořeni a Judejci se vzmohli, neboť se opírali o Hospodina, Boha svých otců." (2. Paralipomenon 13:15-18)

Kolik Etiopanů (Kúšijců) zabil Bůh pro svůj vyvolený lid? (Jeden milion) "Ása měl vojsko, tři sta tisíc mužů z Judy... Proti nim vytáhl Kúšijec Zetrach s miliónovým vojskem. Asa volal k Hospodinu, svému Bohu. Řekl: "Jen ty můžeš pomoci, postaví-li se mocný proti bezmocnému. Pomoz nám, Hospodine, náš. Bože, neboť ty jsi naše opora... I porazil Hospodin Kúšijce." (2. Paralipomenon 14:7-12)

Až Bůh skončí se svým divokým vražděním, kolik bude mrtvých? Dost na to, aby pokryly celý povrch planety. "Ti, které Hospodin v onen den skolí, zůstanou ležet od jednoho konce země k druhému. Nebude se nad nimi naříkat, nebudou sebráni, nebudou pohřbeni, budou jako hnůj na povrchu země." (Jeremjáš 25:33)

Je ohromující, jak "Bůh" upřednostňuje jednu skupinu svého tvorstva oproti druhé a jak záměrně, zlomyslně a chladnokrevně vede lidi na smrt. Názor na svůj vyvolený lid někdy mění. Někdy lidstvo vyvede, aby neutrpělo újmu, a jindy ho zase vede tak, aby je nechal zmasakrovat jako ovce. Také my zobrazujeme tyto rysy, které jsme zdědily po svých stvořitelích, a které nám genetickým inženýrstvím vtiskli anunnačtí vědci, kteří dorazili dávno před 400 000 lety na planetu Zemi, aby zde těžili kovy a nerosty pro potřebu zachování jejich mateřské planety. Starý zákon je plný otřesných činů, prakticky na každé straně. Ti, kteří nás tak dlouho ovládali, použili velmi dobrou strategii: strach, násilí, trest i odměnu. Podívejte se, jakého úspěchu dosáhli. Uběhlo 4000 let a dodnes mnoho lidí jen slepě věří napsanému textu (co je psáno to je dáno), bez jakéhokoliv kritického myšlení se snaží podle těchto skrytě protilidských hodnot žít a svými modlitbami neuctívají skutečného Boha a láskyplné světelné principy, ale udržují při životě morfologické pole plné násilí, zotročování a krvavých rituálů tak, jak nám to popisuje Starý zákon.

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 2: Boží hněv

25.06.2020

Rychlá navigace: