Souvislosti, které všude nenajdete

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 3: Boží láska

(3. díl)

Nevzdělané, nově vzniklé lidské bytosti byly lapeny v pasti otroctví nejhrubšího zrna, v područí strachu ze svého "Stvořitele". Podívejme se, jak dlouho trvá regenerace týraných zvířat a některá již nelze ani zachránit a vyléčit, jiná se budou po zbytek života úzkostlivě bát svého pána a to z oprávněného důvodu, protože je jejich pán bez zjevného důvodu bil a zraňoval. Bohové se dostali do velmi dominantní pozice, jež jim skýtala moc a nadvláda nad primitivním tvorstvem. Náš živočišný druh obdržel jasné pokyny: neptejte se, dělejte, co se vám řekne a chovejte slepou víru ve svého Stvořitele, a když budete pochybovat nebo nebudete poslouchat, bude následovat trest a to patřičně tvrdý. Gen násilí, který nám byl předán, a který v nás byl pečlivě rozvíjen, napomáhal bohům v zavádění jejich agendy – "rozděluj a panuj".

Kolik Bůh zabil lidí, kteří byli tak opovážliví a zpochybnili úsudek Mojžíše a Árona? Bylo jich 14 700, plus 250, které sežehl ohněm. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vzdalte se od této pospolitosti! Chci s nimi rázně skoncovat." Tu padli oba na tvář... Od Hospodina vyšlehl hrozný hněv a pohroma začala. Mrtvých při té pohromě bylo 14 700. (Numeri 16:9-14). Od Hospodina pak ještě vyšlehl oheň a pozřel těch dvě stě padesát mužů přinášejících kadidlo. (Numeri 16:35)

Kolik Izraelců usmrtil Bůh nákazou za to, že smilnili s jinými ženami? Bylo jich 24 000. Když Izrael pobýval v Šitímu začal lid smilnit s Moábkami. Ony zvaly lid k obětním hodům svého božstva a lid hodoval a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s Baal-peórem. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. A mrtvých při této pohromě bylo čtyřiadvacet tisíc. (Numeri 25:1-9)

Kolik příslušníků jiných etnik a kmenů vydal Bůh Izraelcům, aby je pobili? 10 000 Kananejců i Parizejců a 10 000 Moábců. Hospodin vydal 10 000 Kananejců a Perizejců do Judových rukou. V Bezeku jich pobili 10 000. (Soudců 1:4)... "Rychle za mnou! Hospodin vydal vašeho nepřítele Moába do vašich rukou." Sestoupili za ním, obsadili Moábcům jordánské brody a nedovolili nikomu přecházet. Pobili tenkrát asi 10 000 Moábců, samé silné a udatné bojovníky. Nikdo neunikl. (Soudců 3:28-29)

Kolik Asyřanů zabil Bůh poté, co jejich král a jeho služebníci zesměšňovali Boha? Bylo to 185 000. "Tehdy vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali a hle – všude samé mrtvoly!" (Izajáš 37:1-36)

Kolika Izraelcům hrozil Bůh zabitím v případě, že by ho kmen opustil? Bylo to 90% populace z každé komunity. Slyšte slovo, jež pronáším nad vámi. Panna izraelská padne a vícekrát nevstane. Opuštěna bude v zemi své, nikdo ji nezvedne. Toto praví Panovník Hospodin domu Izraele: Městu, jež vytáhne s tisícem, jen sto jich zůstane a tomu, jež se stem vytáhne, zůstane jen deset. (Ámos 5:1-3)

Kolik bytostí zabil Bůh v době, kdy ho lidské hříchy znechutily? Hospodin viděl, jak se množilo lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Tehdy si řekl: "Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je mi líto, že jsem je učinil... Všechno co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše." (Genesis 6:5-7:23)

Kde je ten "Bůh lásky", který nás žádá, abychom milovali bližního svého, souseda, ba i nepřítele a nastavovali i druhou tvář a všechno odpouštěli, protože oni nevědí, co činí...

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 3: Boží láska

26.06.2020

Rychlá navigace: