Souvislosti, které všude nenajdete

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 7: Skrytě podporované násilí a otroctví

(7. díl)

Zotročení jiného člověka je nepochybně tím nejodpornějším skutkem lidstva a nejbarbarštějším projevem genomu, který nám byl vložen do DNA, a který nám brání být plnohodnotnými lidmi, respektující kosmické zákony a být napojeni na vesmírnou rodinu Světla. Je na každém, aby tuto realitu přijal a tyto negativní sklony vědomě co nejvíce potlačil, dokončil svou evoluci tak, aby se ze škaredé housenky vyklubal krásný motýl. Je více než zarážející, že bůh Starého zákona nemá s otroctvím sebemenší problém. Naopak, při mnoha příležitostech dokonce poučuje lidi, jak se mají ke svým otrokům chovat, a jak mají udílet tresty těm neposlušným. Celá myšlenka otroctví je v bibli přijímána a vyznávána od jejího počátku až do konce Zjevení. Otroky mohli mít dokonce i kněží. Zotročování jednotlivých lidí bylo v pořádku, ovšem "zlo" v očích boha bylo zotročovat Izraelce. Starozákonní Bůh očividně schvaloval otroctví a zotročování druhých národů:

"Otrok a otrokyně, které budeš mít, ať jsou z pronárodů okolo vás, z nich si budete kupovat otroka a otrokyni. Také si je můžete koupit z dětí přistěhovalců, kteří u vás pobývají jako hosté a z dětí které zplodí ve vaší zemi. Ti budou vaším vlastnictvím."
Leviticus 25:44-45

Zotročení lidé stále jen čekají na božskou shovívavost a doufají, že se mstivému bohu zalíbí, zatímco nad nimi pokračuje boží barbarská nadvláda.

"Hle, jak oči otroků k rukám jejich pánů, jako oči služebnice k rukám její paní, tak vzhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu, dokud se nad námi neslituje."
Žalm 123:2

Bůh si připravuje svůj lid, aby mu byl navždy vděčný za zbavení otroctví národa, který si je podmaňoval. A hned ho informuje o tom, že nyní ale bude otročit jemu.

"Já budu soudit národ, který je zotročí," řekl Bůh "a oni vyjdou svobodní a pak budou mi sloužit na tomto místě".
Skutky 7:7

Pod vládou boha bylo válčení, obětování zvířat, válčení a neustálé otroctví na pořadí každého dne.

On bude vybírat desátky z vašich stád a vy stanete se jeho otroky...
1. Samuelova 8:17

Příkladem boží vychytralosti, jak učinit z lidí otroky bylo, že recipročně, zištně a cíleně zasáhl ve prospěch lidí, ti mu pak byli zavázáni a sloužili mu. V této souvislosti je známa zmínka o Kýrovi Velikém, který osvobodil Židy z Babylonie a nechal je odejít do Jeruzaléma. Musíme však mít na paměti, kdo Kýros byl. Byl to Árijský perský král podléhající vlivu anunnackých bohů, kteří tímto způsobem s lidstvem chytře manipulovali, aby ho přiměli k podvolení se ve všech oblastech života.

"Byli jsme otroky, ale náš Bůh nás v našem otroctví neopustil. Příznivě nám naklonil perské krále a dal nám pookřát. Mohli jsme obnovit dům svého boha a vystavět, co bylo v troskách. Byl naší záštitou v Judsku i v Jeruzalémě."
Ezdráš 9:9

Bůh dává jasně najevo, že lidé jsou jen otroci.

"Otroci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně..."

Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, tak to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni.
1. Petrův 2:18-21

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 7: Skrytě podporované násilí a otroctví

30.06.2020

Rychlá navigace: