Souvislosti, které všude nenajdete

Vulgarizace, zprimitivnění a jasná degenerace lidské řeči

(Článek 37)

Pod nabubřelým slovem vývoj se v případě lidské řeči skrývá jen proces vulgarizace, zprimitivnění a jasná degenerace, doložitelná hlubokým ochuzením všech výrazových prostředků až po naprosté vymizení řady gramatických forem a kategorií, kterými staré jazyky normálně disponovaly. U podstatných jmen se jedná například o ztrátu řady pádů či dokonce celého jednoho rodu a čísla, u sloves vidíme výrazné ochuzení a ztrivializování koncovek. Degenerace u sloves se projevuje též u nerozeznávání osob, které je doprovázené rovněž ztrátou jednoho rodu (medium) a čísla. Všeobecný zánik středního rodu u sloves je obzvláště bolestivý, protože tzv. média vyjadřovala činnost budování dokonalého vnitřního Člověka (átmana). Jestliže vymažete z mysli kategorii neutra (což v latině znamená žádný z obou) i slovesný střed, média, tak tím torpédujeme lidskou činnost "átmana", který vytváří hodnoty věčného a dokonalého Člověka v nás. Postupem času se pak vytrácí schopnost tuto činnost vůbec chápat a postupně se tak stáváme pouhými otroky duálně chápaného materialistického světa.

Likvidací důležitého átmanového rodu slovesa - média, byli tak lidé zbaveni svého základního kulturního prostředku a chápání vyššího principu mysli, který nás vede k meditaci a k duchovní praxi. Karmanový pád védské gramatiky, který označoval, že vlastní, vnitřní prací a vlastní obětí - kým čím, se dostáváme k pravému cíli lidského snažení, se charakteristicky postupně změnil v pouhý evropský instrumentál (s! kým čím). Při srovnávání indoevropských jazyků jako celku je nápadné, že ochuzování kultury řeči vzrůstá směrem od Indie na Západ, v přímé úměře s nárůstem moderní materiální kultury. Proto je možné sestavit jakési pomyslné schodiště postupné lingvistické degenerace z místa nejvyššího, které zaujímá nejstarší dochovaná indoevropská řeč - védština a sanskrt, až po starou perštinu, slovanštinu, litevštinu, starou řečtinu a latinu až k dnešní moderní řeči západní Evropy k angličtině, která je morfologicky nejprimitivnější řečí.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Vulgarizace, zprimitivnění a jasná degenerace lidské řeči

11.08.2018

Rychlá navigace: