Souvislosti, které všude nenajdete

Celá védština je prodchnuta jediným smyslem, kterým je osvobození lidské mysli z nevědění

(Článek 38)

Védská vize světa je nejstarším filosofickým a náboženským zdrojem lidstva, ze kterého vycházejí všechny duchovní vědy. Důkazem obrovské bohatosti a vysoké kulturnosti Védy je fakt, že jeden kořen slovesa mohl zaujmout v sanskrtu více než 900 tvarů, které přesně vyjadřovaly druh popisované činnosti z hlediska osoby, čísla, rodu, času a způsobu. V angličtině, nejzápadnější indoevropštině zbyly z tohoto obrovského bohatství jazyka a kultury slovesného kmene už pouze tvary dva až tři. Během vývoje řeči ztratily indoevropské jazykové větve někdy i celé řady hlásek, které znal sanskrt např. čh, dž, džh, ň, th, d, dh, kh, gh, th, dh, ph, bh. Ještě daleko významnějším jevem než je pouhé omezení řeči, je ztráta původního smyslu slova jako takového a spolu s ním i ztráta jeho původního gnosticko-filosofického významu.
Žádné slovo ve védštině není vytvořeno náhodně nebo chaoticky. Naopak, na rozdíl od všech pozdějších řečí má svůj vnitřní, sjednocující význam. Každé slovo je malou harmonickou součástí organické symfonie, velkého filosofického orchestru a smyslu, kterým je celá řeč prosycena. Výsostným smyslem védštiny je stálé zesilování Světla poznání a osvobozování ducha. Přestože všechny dnes již vymřelé indoevropské jazyky dosvědčují svou bohatostí a kulturností skutečnost o postupné degeneraci jazyků, tvrdí dnešní jazykovědci tvrdošíjně, věrni svému materialistickému vzdělání a společenské objednávce, že se řeč vyvíjela z primitivní polohy, do stále větší kulturnosti a civilizovanosti. Pod dohledem globálního prediktora se tak zcela převráceně a omylně vykreslují dějiny lidstva a jeho kultury. Rozdíl mezi sanskrtem a dnešní angličtinou, která nechápe časování slovesa a mluví pouze v infinitivech, která nechápe pád ani rod podstatného jména, je větší, než rozdíl mezi jednoduchou lidskou řečí a dorozumívací symbolikou opů. Sestupný a nikoliv vzestupný vývoj lidské řeči a myšlení je jednoznačným a prokazatelným fenoménem lidské historie.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Celá védština je prodchnuta jediným smyslem, kterým je osvobození lidské mysli z nevědění

12.08.2018

Rychlá navigace: