Souvislosti, které všude nenajdete

Co se děje v Katolické církvi?

(2. díl)

Dne 13. 9. 2019 ve svém dopise arcibiskup Vigano upozorňuje, že jsme svědky utváření nové církve, která již není církví Kristovou. Dne 6. 10. 2019 Vigano odsuzuje mlčení bezohledných pastýřů, kteří se nestarají o spásu duší a 10. 10. 2019 Vigano veřejně vyzval Bergoglia, aby se vyznal, zda ještě věří v Božství Kristovo! 14. 10. 2019 biskupové Byzantského katolického patriarchátu arcibiskupa Vigana zvolili a pak prohlásili právoplatným nástupcem sv. apoštola Petra (list "Habemus papam"). Tato volba byla vykonána na základě prorockého úřadu. K prohlášení Vigana se nyní přidávají i mnozí věřící v internetové petici. Vigano vyzval k znovuvysvěcení baziliky sv. Petra, protože byla znesvěcena Františkovou modloslužbou. Upozorňoval na ohavnost zpustošení na místě svatém i o tom, že Bergoglio se stal představitelem nového falešného náboženství. Vigano v jednom z rozhovorů také prorokuje přežití církve Kristovy jako malého stádečka vystaveného velkému pronásledování a vyzývá k modlitbě, postu a obětem za očištění Církve.
Kým tedy arcibiskup Vigano je? Pravověrný katolík se (poté co ho biskupové BKP zvolili a prohlásili právoplatným papežem) především ptá, zda dále trvá stav sedes vacans nebo, zda je Vigano již právoplatným papežem. V dnešní mimořádné situaci, kdy kardinálský sbor (v důsledku apostaze) již neexistuje, musí být i volba papeže vykonána mimořádným způsobem. Aby se však zvolený kandidát stal papežem, musí volbu sám přijmout. Arcibiskup Vigano zatím ke svému zvolení za papeže mlčí. Mohl je ovšem dementovat nebo odmítnout – on však mlčí. Zároveň ale koná i kroky, které reálně směřují k oddělení zbytků pravověrně smýšlejících katolíků od apostaty Bergoglia a jeho apostatických struktur. Vytyčuje cestu pravé víry, cestu vedoucí k oddělení od apostaze a k jednotě s pravým učením a Duchem Kristovým. Hájit podstatu katolické víry proti bludům je vlastním úkolem apoštola Petra a jeho nástupců. Proto lze říci, že Vigano tedy de facto již jako papež koná, přestože v striktně právním smyslu se papežského úřadu ještě neujal. Právnické vidění skutečnosti však není směrodatné. Pro církev jsou rozhodující skutečnosti duchovní. Náš český mučedník Jan Hus by řekl, že důležitým není to, jestli máš církevní úřad, ale to jestli jednáš jako služebník Boží. Mnozí mohou konat Boží skutky budující Církev Kristovu i bez úřadu a ti kdo úřady disponují, třeba i v právním smyslu platně, nemusí být skutečnými biskupy a kněžími "podle svých skutků".
Podobně smýšlel a mluvil i sv. Bazil. Když se ariánský vladař podivoval, že se Bazil nebojí pronásledování a smrti, odkázal mu přibližně toto: "Asi ses ještě nesetkal s katolickým biskupem, protože katolický biskup se smrti pro Kristovo jméno nebojí, nýbrž se na ni těší." Podle prohlášení biskupů BKP tedy Bůh již Vigana za nástupce sv. apoštola Petra vybral a ustanovil. Nyní je otázkou, zda a jak se svého úřadu ujme. Zřejmě to bude tehdy, až nastanou vhodné vnější podmínky. Vytvoření těchto podmínek záleží na Božím lidu a v dané situaci je třeba čekat, zda Bůh zasáhne do komplikované situace v církvi.
Arcibiskup Vigano poslal biskupům USA shromážděným v Baltimore toto krátké poselství:
"Drazí bratři biskupové Spojených států, píši Vám, abych Vám připomněl svaté poslání, které vám bylo svěřeno v den Vašeho biskupského svěcení: vést stádo ke Kristu. Nechovejte se jako ustrašené ovce, ale jako odvážní pastýři. Nebojte se povstat a provést správnou věc pro oběti, pro věřící a pro svou spásu. Pán odplatí každému z nás za naše skutky i opomenutí. Postím se a modlím se za Vás."

Arcibiskup Vigano, Váš bývalý apoštolský nuncius

Co se děje v Katolické církvi?

05.11.2020

Rychlá navigace: