Souvislosti, které všude nenajdete

Důsledky Ježíšova příchodu na Zemi

3. část

S příchodem Ježíše na Zemi bylo zaseto semínko Světla poznání. Bylo to semínko Kristovské energie. Lidé byli pohnuti tím, co jsem říkal, dělal a nevědomě, na úrovni duše, skutečně rozpoznávali Kristovskou energii. Hluboko uvnitř jejich duší byla probuzena jejich paměť. Něco v nich bylo zasaženo a uvedeno do pohybu. Na povrchu, na úrovni, kterou můžeme vidět a cítit ve fyzickém světě, vytvořil můj příchod mnoho rozruchu. Následkem zákona duality vytvořilo mocné vlévání Světla silnou reakci z Temnoty. Byl to logický střet. Světlo chce zlomit struktury moci a uvolnit uvězněné energie. Temnota je energií, která chce vše potlačit a kontrolovat. Tyto dvě energie mají zcela opačné zájmy. Kde jedna získá moc, druhá na svou obranu oplatí úder a znovu nastolí rovnováhu. Proto i můj příchod na Zemi zahájil mnohé boje a násilí jako opačnou reakci na Světlo, které jsem šířil. Pronásledování mých stoupenců, raných Křesťanů, je jen jedním příkladem této násilné protireakce. Avšak ani "Křesťané" se nevyhýbali násilí ve své snaze šířit mé učení. Vzpomeňme si na křížové výpravy a inkvizici. Ve jménu Krista bylo vykonáno mnoho temných, barbarských činů, jak od Křesťanů, tak od ne-Křesťanů. Mistři Světla, kteří se rozhodli vyslat mě na Zemi jako posla, si byli vědomi faktu, že silná a nebývalá energie Ježíše by mohla vyvolat silné reakce Temnoty. Ježíš pronikl do reality země jako kometa. Byl to druh záchranného opatření od sfér Světla, které byly hluboce odpovědné za Zemi a její obyvatele. Byl to nejzazší pokus odchýlit směr, kterým se lidstvo vydávalo a způsob přerušení cyklů ignorantství a ničení, které se znovu a znovu na Zemi opakovaly. Výsledky byly nejednoznačné. Na jedné straně vyvolalo Světlo Ježíše mnoho Temnoty (jako protireakci). Na druhé straně byla zaseta semínka Kristovského vědomí v srdcích mnoha lidí. Důležitým důvodem pro moji misi bylo probudit na Zemi duše pracovníků Světla. Tyto duše měly být nejcitlivější a nejvnímavější k mé energii, přestože se taktéž mnoho z nich ztratilo v nepochopení a temnotě planety Země. Pracovníci Světla jsou ve skutečnosti poslové Světla se stejným posláním, jako měl Ježíš. Rozdíl je v tom, že ve své inkarnaci jsou ve fyzickém těle méně spojeni se svým božským "Já", než jak tomu bylo u mě. Jsou více ovlivněni karmickými břemeny a iluzemi života na Zemi. Jsou také více připoutáni k minulosti. S vtělením Ježíše se událo něco zvláštního. Ježíš nenesl žádná karmická břemena z minulosti, a proto mohl snáze udržet spojení se svou božskostí. Ocitl se zde poněkud uměle. Byla to postava z budoucnosti, která je souběžně zde i tam.
Vědomí bytostí Světla, které se radostně rozhodlo vložit vibrace Ježíše do pozemské reality, v té době nebylo ani dokonalé, ani všeznalé. Každá uvědomělá bytost je neustále v procesu rozvoje a pochopení sebe sama. Mezi lidmi přetrvává víra, že vše je předurčené nějakým božským plánem a za touto vírou je představa dominantního, vševědoucího Boha. Tato představa je ale chybná. Není zde žádné předurčení vnější silou. Jsou zde pouze k dispozici možnosti, které jsou výsledkem vnitřních rozhodnutí, která činíte. Můj příchod na Zemi byl založen na rozhodnutí, jež bylo učiněno kolektivní energií Světla, které byl Ježíš součástí. Byla to volba, která v sobě zahrnovala rizika a nepředvídatelný výsledek.

Kolektivní energie Světla, o které hovořím, je energie andělské říše, která je hluboce spojena s lidstvem a Zemí, jelikož pomohla stvořit člověka a Zemi. Pokud mluvíme multidimenzionálně, mimo váš lineární rámec času, tak jste její součástí a na úrovni probuzeného vědomí od ní nejste vůbec odděleni. V jiné dimenzi nebo v rámci času jste dokonce vy sami těmito anděly, kteří tvoří sféru Světla, ze které přišel na Zemi Ježíš. Vy, pracovníci Světla, jste mnohem více propojeni s příběhem Ježíše a s tímto vléváním Kristovské energie na Zemi, než si myslíte. Byla to v jistém smyslu kolektivní snaha, do které jste vy všichni přispěli, a ze které jsem vzešel já Jeshua jako viditelný a fyzický představitel tohoto děje. Mé poselství bylo sdělit všem lidem, že je v nich přítomna Kristovská energie jako semínko, čekající na svůj růst. Když ke mně budete vzhlížet jako k nějaké autoritě, toto poselství jste nepochopili. Rád bych vás vyzval, abyste v prvé řadě věřili sami sobě a našli pravdu uvnitř svých srdcí a nevěřili žádné autoritě mimo vás. Oficiální Křesťanská víra mě ale paradoxně umístila mimo vaši realitu, jako autoritu hodnou uctívání a poslouchání. Toto je skutečně opak toho, proč jsem k vám přišel. Přišel jsem vám říci a ukázat, že vy sami můžete být žijícím Kristem a zároveň vás žádám, abyste Krista uvnitř sebe poznali.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Důsledky Ježíšova příchodu na Zemi

22.12.2019

Rychlá navigace: