Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – být člověkem je považováno ve Vesmíru za skutečný výkon, aniž byste vykonali cokoliv zvláštního

21. část

Když jste se vy, pracovníci Světla, inkarnovali na Zemi, tak jste započali přeměnu z vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci. První krok jste udělali, když jste si začali uvědomovat svou touhu po něčem jiném, něčem odlišném než je boj o moc, který dlouho zaplňoval vaše životy a poskytoval vašim životům důvod a smysl. Vaše fascinace mocí vás vedla v galaktických válkách k zneužívání lidské bytosti jako loutky. Všechny galaktické říše se toho účastnily. Když byly soupeřící energie přeneseny na Zemi, stali jste se spíše pozorovateli a z přímých válek jste ustoupili. Pak jste jen pozorovali, co se na Zemi odehrává. Pozorovali jste vývoj lidské bytosti ve stádiu bytí, kterého jste vy dosáhli už dávno předtím. Stali jste se rafinovanými válečníky s vybroušenými metodami boje a psychické manipulace. Prostřednictvím genetických implantátů se měl stát člověk také takovým. Tyto genetické implantáty způsobily vysokou úroveň mentálního vývoje uvnitř lidské bytosti, ale funkce přirozeného instinktu a cítění byly potlačeny. Výrazně byla u lidí podpořena funkce myšlení a logiky. Galaktické vlivy způsobily při vývoji člověka vysokou úroveň strachu. Ve skutečnosti byl tento strach úzce propojen s přeceňováním myšlení. Za normálních okolností je strach překonán nebo přesunut do vyšší perspektivy pomocí vašich přirozených intuitivních dovedností a vaší schopnosti vycítit, co je správné a vhodné udělat. Pokud ale schopnost myšlení ovládne osobnost, strach má sklon sílit. Myšlení totiž nedovoluje intuici a jiným pozitivním pocitům vstoupit do tohoto procesu. Když je mentální schopnost krmena emocemi strachu, má sklon zdivočet, vytváří klamavé obrazy a myšlenky o kontrole všeho a všech. Diktátorské režimy jsou příkladem tohoto zdivočelého mentálního stavu. Odpovědí na strach nikdy nemůže být ještě více myslet. Je jí víra v proud života. Je to návrat do stádia milosrdenství, které je vašim lidským právem a přirozeností. Vše je o propouštění a ne o uchopení.

Pracovníci Světla se otevřeli novému způsobu bytí, když skončila vláda stádia ega uvnitř jejich duší. Intuitivně se spojili s energií srdce. Tehdy jste pochopili, že jste hledali ve skutečnosti druh tvořivosti, který by překročil pouhou hru s mocí. Ucítili jste, že boj o moc byl destruktivní proces, který nemohl vytvořit nic nového a správného, poněvadž zabíjel a neutralizoval vše, co bylo jiné. Ve skutečnosti je moc neuvěřitelně nudná. Když jste si to uvědomili, zjistili jste, že vaše opravdová touha není mít moc, ale být skutečně kreativní. To znamenalo být ve spojení se svým vlastním božstvím. A protože jste božské bytosti, tak cokoli co děláte či neděláte, tak vždy tvoříte nějaký druh reality. Tvořivost je vaše skutečná přirozenost, kterou jste zakusili ve fázi ega popírat. Ale být skutečně tvořivý znamená tvořit jen v souladu s životem a nikoli se smrtí.

Zvláště na Zemi byly ohromné možnosti pro svobodné vyjádření samotného vědomí na mnoha různých úrovních. Země měla být sjednotitelem různých energií a byla tavícím kotlem, ve kterém měly různé a dokonce protichůdné energie dosáhnout určité harmonické koexistence. Na Zemi bylo stvořeno energetické hřiště, které seskupilo velmi různorodé soubory energií. Rozdíl mezi žitím na Zemi, na jiných místech ve Vesmíru i na fyzických či astrálních úrovních je ten, že na Zemi je přítomná nezvykle široká škála energií. Mimoto tato rozmanitost není přítomna pouze jako ohromné rozpětí životních forem či druhů, ale je přítomna přímo uvnitř lidské bytosti. Lidská bytost je schopna pojmout velmi široké spektrum energií, daleko většího rozsahu než jakákoli jiná bytost ve Vesmíru. Uvnitř sebe máte energii vraha i světce, energii dítěte, dospělého i starého, energii mužskou i ženskou, energii aktivní i pasivní, energii rozumovou i emocionální, energii vody, vzduchu, ohně, země a mnohé další. Může se vám to jako lidským bytostem zdát banální a zcela normální, ale pro každou jinou bytost ve Vesmíru, již jen to být vůbec člověkem, je považováno za skutečný výkon, aniž byste vykonali cokoliv zvláštního.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – být člověkem je považováno ve Vesmíru za skutečný výkon, aniž byste vykonali cokoliv zvláštního

09.01.2020

Rychlá navigace: