Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – galaktické vlivy na člověka a Zemi

17. část

Galaktickými či mimozemskými vlivy na vývoj duší máme na mysli vlivy kolektivních energií spojené s jistým hvězdným systémem, hvězdami či planetami. Ve Vesmíru existuje mnoho úrovní či dimenzí existence. Jedna planeta či hvězda může existovat v rozmanitých dimenzích, sahajících od materiálních až k dimenzím éterickým. Galaktické společnosti, které ovlivnily pozemské duše, existovaly všeobecně v méně husté či materiální realitě, než v které vy existujete na Zemi. Galaktické říše byly obydleny dospělými dušemi, které se zrodily daleko před pozemskými dušemi a které byly ve stádiu rozkvětu svého ega. Když Země začala být obývána různými druhy životních forem a nakonec i lidskými bytostmi, mimozemské říše sledovaly tento vývoj s velkým zájmem. Rozmanitost a hojnost životních forem poutaly jejich pozornost. Cítily, že se děje něco neobyčejného. Mezi různými galaktickými společenstvími panovaly v té době po dlouhý čas časté boje a válčení. Byl to v jistém smyslu přirozený jev, protože vědomí duší, které bylo v těchto dějích zaangažované, potřebovalo zažít boj, aby se dozvědělo vše o sebestřednosti a moci. Duše prozkoumávaly fungování ega, a jak postupovaly, staly se velkými znalci v manipulování s vědomím. Staly se experty v podřizování druhých duší či společenství duší pod svou nadvládu prostřednictvím lstivých či méně lstivých psychických nástrojů.

Zájem, který tehdy galaktická společenství měla vůči Zemi, byl převážně egocentrický. Pocítila příležitost používat svůj vliv novými a mocnými způsoby. Dalo by se ale říci, že v určitém bodě intergalaktické boje dosáhly mrtvého bodu. Když totiž s někým stále dokola bojujete, tak po nějaké době dosáhnete jisté rovnováhy; dosáhnete tak říkajíc rozdělení mocenských zón. Znáte se navzájem tak dobře, že víte, kde je prostor k činu a kde není. Situace se dostala do patového stavu a galaktičtí nepřátelé doufali v nové příležitosti ke změně na Zemi. Mysleli si, že by Země mohla poskytnout jeviště pro obnovení bitvy a tím překonání této slepé uličky. Způsob, kterým se galaktická společenství snažila uplatnit svůj vliv na Zemi, byl v manipulování vědomí pozemských duší. Když pozemské duše dosáhly stádia ega, byly obzvláště vnímavé na tyto vlivy. Předtím byly imunní k jakékoli vnější síle, která byla motivovaná mocí, protože samy k používání moci netíhly. Vůči agresi a moci jste imunní tehdy, když uvnitř vás není nic, na co by se mohly tyto energie napojit. Proto galaktické energie nemohly vstoupit do vědomí pozemských duší dříve, než se tyto duše rozhodly samy prozkoumat energii moci.

Přechod do fáze ega učinil pozemské duše zranitelné, protože kromě jejich záměru probádat vědomí ega, byly stále ještě z velké části nevinné a naivní. Pro galaktické síly nebylo těžké zneužít své převahy nad vědomím pozemských duší. Způsob, kterým na Zemi operovaly, probíhal pomocí manipulace vědomí a kontroly mysli. Jejich technologie byly velmi propracované. Byly to většinou psychické nástroje, podobné vymývání mozku skrze podvědomé hypnotické sugesce. Operovaly na psychických a astrálních úrovních, ale ovlivňovaly lidské bytosti i na úrovních hmotných, tedy fyzických úrovních těla. Ovlivnily též vývoj lidského mozku a tímto zúžily pro lidské bytosti rozsah možných prožitků. V zásadě proměňovaly vaše emoce i vzorce myšlení a spojovaly je se strachem. Základní strach byl ve vědomí pozemských duší přítomen již jako výsledek bolesti a stesku po domově a každá mladá duše si ho nesla uvnitř sebe. Galaktické síly vzaly tento existující strach jako výchozí bod ke značnému rozšíření energií strachu a poddanosti v myslích a emocích pozemských duší. To jim umožnilo kontrolovat lidské vědomí. Po tomto procesu se galaktičtí válečníci postupně pokoušeli bojovat se svými předešlými galaktickými nepřáteli prostřednictvím lidských bytostí (jako loutkovodiči). Boj o moc nad lidstvem se stal zároveň bojem mezi starými galaktickými nepřáteli, kteří používali lidské bytosti jako svoje loutky a nástroje svého boje. Jemný pocit individuality a autonomie pozemských duší byl tak ve svém počátku tímto násilným zásahem, tímto vnuceným válčením lidské rasy, odříznut od srdce. Avšak galaktické zásahy jim nemohly jejich svobodu zcela a trvale vzít. Jakkoli ale byly tyto zásahy masivní, zůstala božská esence v každém jednotlivém vědomí duše nezničitelná. Duše nemůže být zničena, ačkoli její svobodná a božská podstata může být na dlouhý čas zahalena závojem nevědomí. To souvisí s faktem, že moc není skutečná. Moc vždy dosáhne svého konce skrze iluze strachu a nevědomosti. Může všechno pouze zakrýt či zamaskovat, ale ve skutečnosti nemůže nic stvořit nebo zničit. Tento hrubý zásah vůči pozemským duším nepřinesl na Zemi pouze temnotu, ale neúmyslně zahájil ve vědomích galaktických válečníků hlubokou změnu, obrat k dalšímu stádiu vědomí – k osvícení a k druhé nevinnosti.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – galaktické vlivy na člověka a Zemi

05.01.2020

Rychlá navigace: