Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XVI

40. část

Skutečně jste archandělé. Archandělé jsou bytosti, které jsou velmi blízko Duchu či Bohu, ale nejsou s ním zcela jedno. Jsou jeden krok vzdáleni od absolutního vědomí, znamenající čisté Bytí bez rozdílnosti. Archandělé mají různé individuality. Každý z nich je jedinečný a má jisté charakteristiky. To se nedá říci o Bohu či Duchu. Bůh je Vším a Ničím. Archandělé vstoupili do říše oddělení, do říše "Já a ti Druzí". Jsou částečně součástí duality. Archanděl je aspektem Boha, který manifestoval sám sebe jako specifickou Bytost. Řecký filozof Platon toto nazval Ideou, která je v našich podmínkách základní, archetypální, energetickou realitou, jenž přeměňuje fyzický svět. Archandělé jsou v platónském smyslu Idejemi. A tak existuje archanděl (Idea) Lásky, Pravdy, Milosti, atd., každý ztělesňuje energii konkrétního aspektu Boha. Archandělé nejsou až tak osobami jako energetickými poli s individuálním nádechem.

Archandělé jsou tak říkajíc prvorozenými dětmi Boha. Ne prvními v lineárním smyslu, ale ve smyslu toho, že jsou nejblíže Bohu. Lidé vidí archanděly jako jasné a čisté Světlo. Každý archanděl vyzařuje jinou energii jako sluneční paprsek světla. Vyzařováním těchto paprsků dál a dál jsou archandělé ve spojení s různými místy a říšemi prožitků, které jsou nové. Archandělská energie se rozpíná a v jednom spontánním, tvořivém okamžiku naráží na to, co je Jiné než ona, na to, co není Světlo, ale Temnota. Temnota zde znamená pouze další odloučení z Jednoty/Ducha a je další krok do říše individuality. Samotný Bůh či Duch není ani temný ani světlý. Bůh jednoduše je a Archandělé jsou bytosti světla, protože vytváří Světlo. Bůh ale také vytvořil Temnotu. Je to jednoduché, jelikož jsou archandělé v dimenzi duality a mimo Jednotu, tak mají projev individuality.

Stvoření Světelného Já (anděla) sebou přineslo i stvoření Temného Já, části Sebe sama, kde schází světlo. I v této polaritě je krása, neboť představuje širokou různorodost tvoření. Bůh, čisté bytí a vědomí, touží po nejrůznějších prožitích a tyto prožitky získává skrze stvoření Vesmíru, skrze svoji přítomnost ve světlých i temných aspektech. To, co měli archandělé prožít poté, co vstoupili do říše duality. Takové bylo zadání: nevědět vše a prožít něco nového. Tím, že archandělé vyšli z Jednoty, vstoupili do prázdného prostoru, místa velkého potenciálu a místa nekonečných možností. Archandělé zjistili, že mohou vytvořit mnoho forem a žít uvnitř nich. Každá forma, kterou obydlíte jako vědomá bytost, reprezentuje jiný úhel pohledu či perspektivu, která umožňuje nevyvinutému vědomí prožít věci různými způsoby. Když se andělé odhodlají vydat za zkušenostmi, může to být zobrazeno jako obrovský vodopád jiskřivého světla. Energie archandělů se vylévá z Boha/Zdroje jako silný proud jiskřící jasné vody jdoucí všemi směry. Uvnitř tohoto obrovského proudu vody jsou oddělené malé proudy rozdělující se do menších proudů, dokud nejsou malými kapkami tekutého světla. Tyto kapky mohou být přirovnávány k individuálním jednotkám vědomí, které mají každá svůj vlastní soubor prožitků.

Individuální jednotky vědomí, které nazýváme dušemi, pokračovaly ve své cestě. Hluboko uvnitř nesly energii Ducha či Zdroje, stejně jako energii archanděla, z které vznikly. Jak cestovaly dál a dál, začaly zakoušet, že je možné zapomenout na svůj původ, zapomenout na svoji božskost a ztratit se v Temnotě a v iluzích. Tato polarita temnoty a světla mohla být nejlépe prožita jako lidská bytost žijící na Zemi. Když popíšeme proces toho, jak archandělé vycházejí ze Zdroje a jak se nakonec stanou lidskou bytostí, zdá se, že vyprávíme lineární, chronologický příběh. Ale tak to není. Vyzařování vodopádu energie Boha se děje právě Nyní. Tento příběh vám vypráví o možnostech, které jsou vám dostupné Nyní, ne o tom, kým jste byli v nějaké dávné minulosti. Právě v této chvíli je uvnitř vás vrstva čisté archandělské energie, vrstva čistého Světla. Stejně tak jsou zde vrstvy zmatení a strachu. Vy si přece můžete v jakýkoli moment zvolit, být Světelným Já, a andělem, kterým v podstatě jste. Není potřeba něco pracně rozvíjet, andělská podstata je jednoduše součást toho, kým jste. Je prostě důležité si uvědomit, že nepotřebujete vzhlížet s posvátnou strnulostí k spirituálním mistrům, průvodcům či andělům.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XVI

28.01.2020

Rychlá navigace: