Souvislosti, které všude nenajdete

Lidé jsou odpovědní jeden za druhého

(Článek 323)

V našem organizmu probíhají nejrůznější fyziologické procesy většího i menšího rozsahu, které jsou nutné k zajištění našeho normálního života. Stejným způsobem, jak jsou kontrolovány tyto procesy v našem těle, probíhá příslušná kontrola také ve Vesmíru. Existuje speciální dozor, který podobně jako imunitní systém v lidském organizmu dbá na zachování jeho celistvosti, harmonie a správného směru vývoje. Tato kontrola se uskutečňuje na všech úrovních, to znamená na úrovni Vesmíru, jednotlivých galaxií i planet. Pro člověka mají zejména význam ty síly, které kontrolují dění na naší planetě a činnost každého člověka. Tyto síly řídí vládci karmy. Také v našem těle probíhá srovnatelný proces kontroly. Lymfocyty kontrolují skupinu buněk, lymfatický uzel kontroluje v organizmu určité místo, skupina lymfatických uzlů kontroluje určitou část těla nebo orgán a tak bychom mohli pokračovat dále. Každá činnost člověka je nejen kontrolována, ale také se zaznamenává do jemnohmotných struktur kosmického prostoru. Tyto struktury jsou pojmenovány jako kronika Ákáša, která proniká všemi hmotnými předměty včetně člověka. Vládci karmy upravují evoluci každého konkrétního člověka právě na základě této kroniky Ákáši. Mnohým lidem se zdá, že tyto zásahy a úpravy jsou někdy příliš kruté, ale z pohledu nejvyšší instance slouží jejich vývoji.

Fyzické tělo člověka se skládá z hmoty (tkání), hmota se skládá z molekul, molekuly z atomů, atomy z elementárních částic, elementární částice z kvant (které mají vlastnosti hmoty a energie), kvanta se skládají z mnohem jemnějších částic a tak bychom mohli pokračovat dále, až bychom se dostali k prozkoumání vakua. Vakuum je považováno za zhuštěnou, "slisovanou" energii s informacemi. Vakuum představuje nejsilnější energetickou hladinu. Při posunu směrem ke hmotě, postižitelné našimi smysly, se energetický potenciál výrazně oslabuje. Nejslabší je energie fyzické činnosti, silnější je energie chemických vazeb, příkladem je například výbuch. Energie vazeb atomů je mnohem silnější a příkladem je atomový výbuch. Energie kvantových polí mnohokrát převyšuje výše uvedené typy energie a ještě větší energetický potenciál nacházíme na úrovních, které následují dále. Všechny tyto energetické úrovně procházejí člověkem a formují ho, takže člověk může ovlivňovat okolí ze všech těchto úrovní. Svou fyzickou činností člověk působí na okolní svět (chodí, buduje, ničí, atd.) Na úrovni chemické energie probíhají biologické procesy v jeho organizmu a díky duševním procesům člověk působí na úrovni, která se nachází až za hranicemi atomové a kvantové energie. Mohutnost této energie, o které lidé vědí většinou velmi málo, dokumentují slova Ježíše: "Kdybyste této hoře řekli: zdvihni se a vrhni se do moře, tak se to stane."

Jelikož podstata člověka tkví v hlubinách vakua, které má největší energetický potenciál a končí ve fyzickém světě, který má prakticky nulový energetický potenciál, musí mít několik "transformátorů", které snižují intenzitu energií. Takovými biologickými transformátory jsou čakry. Kolem nich jednotlivé úrovně utvářejí různá těla člověka, která jsou podobně jako matrjošky vložena jedno do druhého. Každé následující tělo má svůj energetický potenciál, který je nižší než energetický potenciál předcházejícího. Těla, která jsou na vyšší úrovni, pohybují fyzickým tělem a řídí jej. Tělem s největším a nejsilnějším energetickým potenciálem je duchovní tělo. "Člověk" jako multidimenzionální bytost představuje jakousi "zmenšovací čočku", jejímž ohniskem je lidské tělo, jehož prostřednictvím působí na fyzické úrovni. Na úrovni ohniska, tedy fyzického těla, jsme samostatní a jedineční. Na úrovni čočky jsme spojeni se zdrojem a jsme do něj ponořeni. Tento zdroj nás stvořil, vyživuje, řídí nás a jsme na něm závislí.

Člověk "vyrůstá" z obecného organizmu života a na této úrovni je všechno živé navzájem propojeno. Je součástí univerzálního pole lidstva, které se skládá z ras, národů, rodin a jednotlivých lidí. Na úrovni univerzálního pole lidé existují jako jednotný organizmus s názvem lidstvo. Proto myšlenkové obrazy jedné skupiny lidí ovlivňují prostřednictvím tohoto pole myšlenkové obrazy ostatních lidí. Toto názorně ukazuje na to, že lidé jsou součástí jednoho kolektivního vědomí, ve kterém jsou úzce propojeni a z tohoto důvodu jsou odpovědni jeden za druhého. Tato důležitá skutečnost je lidem ze strany Temných sil co nejvíce skrývána, protože uvědomělé, poučené a spojené lidstvo by již nemohly ovládat. Připomeňme v této souvislosti také Ježíšova slova: "Nedopusťte ubližovat nikomu z vás, pokud dovolíte, aby ublížili tomu nejposlednějšímu, bude to stejné, jako byste nechali ublížit mně samému".

Lidé jsou odpovědní jeden za druhého

24.06.2019

Rychlá navigace: