Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 18: Hadí síla posvěcuje žádostivost jakékoliv druhu po čemkoli

(18. díl)

Dalším rysem chtonismu je kult nemravnosti, kriminality a slepé víry jako nositele boží síly. Pokud jsme chyceni do osidel žádosti těla, pak těžko můžeme naplňovat jakékoliv lidské a duchovní hodnoty. Plno příběhů oslavující kult těla a žádostivosti nalezneme v židovské tóře. Podle ní všechno co děláme je od boha. Pak vrah přirozeně vraždí, zloděj přirozeně krade. Had si pěstuje člověka jako přirozeného hříšníka a jeho slabosti pak posvěcuje a prohlašuje za přirozenost. Jeho hříchy vykupuje jednoduše za peníze či krvavé oběti a tvrdí, že žádné karmické následky neexistují. Tak podle nich všechno běží jako na drátku. Dnes je Had velmi mocný a ovládá veškerý mainstream a komerční sdělovací prostředky. Protože je had věčný, musíme znát jeho postupy a způsoby manipulace s námi, abychom tomuto zlu mohli účinně čelit. Některé lidi ale nikdy nemůžeme přesvědčit o škodlivosti hadí filosofie, protože oni jsou její nedílnou součástí a ona je jejich naprostou přirozeností. Toto je třeba si uvědomit. Nesmíme si naivně myslet, že všechny lidi povzneseme, přesvědčíme a přivedeme na cestu Světla a poznání, protože oni si vybrali již cestu jinou.

Spodní síla Hada stále usiluje o to, aby se stala Pánem světa. Smyslem lidského působení zde na Zemi je lidské poznání, posilování vnitřního Člověka v nás a jeho probouzení, což také bylo zakódováno do starodávných mýtů. Tyto mýty však neustálou a postupnou zaměňovací činností dostaly zcela jinou podobu a smysl. Přestaly mít poznávací a probouzecí účel, ale naopak se staly zbraní v rukou spodního božstva. Had potom začal všechny zavádět pomocí takto přepracovaných mýtů do stále většího omylu, hmoty a nevědění. Podstata tohoto "věčného klání", které neustále probíhá a kterého se my všichni tady účastníme, je v tom, že "Hadí síla" stále touží stát se nejvyšším Bohem a Pánem světa nebo alespoň na tom neustále pracuje a v této jeho velké zarputilosti spočívá i jeho moc. Temné spodní síly chtějí, aby si lidé mysleli, že všechno vnitřní není nic jiného než reakce na všechno vnější, že uvnitř nás není žádná jiná síla, a že tedy jsme jen rození otroci světa, kterým nezbývá nic jiného, než se jen řídit hmotnými zákony světa a jeho stále se střídající módou.

Starý zákon – Deuteronomistický zákoník nám popisuje pro někoho "božský", pro druhého hadí přístup k ostatním národům a ukazuje Hospodinovu nesmlouvavost, rozlobenost, nesmiřitelnost, krutost a nabádá své věřící: "Úplně zničíte všechna místa, kde pronárody, jež si podrobíte, sloužily svým bohům... jejich oltáře zboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte, jejich posvátné kůly spálíte, tesané sochy jejich bohů pokácíte a jejich jméno vyhladíte..."

V páté Mojžíšově se mimo jiné dovídáme, jak trestá tento Bůh odpadlictví: "Kdyby ve tvém středu povstal prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů a nabídl ti znamení nebo zázrak a i kdyby se i dostavilo toto znamení nebo ten zázrak, neuposlechneš slov takového proroka, to vás zkouší Hospodin, váš Bůh... Hospodina, svého Boha budete následovat, jeho se budete bát, poslouchat ho, jemu budete sloužit... Takový prorok bude usmrcen, protože přemlouval k odpadnutí od Hospodina, vašeho Boha. Kdyby tě tvůj bratr, nebo tvůj syn, nebo tvá dcera, nebo tvá žena, nebo tvůj nejmilejší přítel ponoukal: Pojďme sloužit jiným bohům... neuposlechneš, nebudeš je litovat, ani s nimi mít soucit, ani je krýt, ale musíš je zabít. Takového musíš zabít... Budeš ho kamenovat, dokud nezemře."

Tak se dovídáme že: "Hospodin stíhá kletbou hříšníky a odstraňuje svévoli..."

To, že se tento "Bůh" umí zlobit a neodpouští těm, kteří vnímají svět jinak, jako on, popisuje Malachiáš – toto praví Hospodin: "Jen ať si stavějí, já budu bořit, nazvou je územím zvůle, lidem, na který Hospodin na věky zanevřel v hněvu..."

Ozeáš zase popisuje, jak vnímá lásku: "Hospodin miluje svůj lid, a proto trestá jeho nevěrnost...". Bůh se stává nepřítelem lidu, který pohrdl jeho dobrotou a péčí.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 18: Hadí síla posvěcuje žádostivost jakékoliv druhu po čemkoli

01.04.2020

Rychlá navigace: