Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 20: Uctívání krve

(20. díl)

Vzhledem ke své spodinové zvířeckosti, materialismu a neprobuzené lidskosti jsou všechny zemní, podzemní a lunetické kulty zjevně nebo skrytě prosyceny kultem krve. Všude tam, kde původní duchovní škola člověka pěstovala lidskou a duchovní spřízněnost, vykřesané Světlo poznání a tam, kde teprve účast na tomto Světle se považovalo za skutečný lidský život, tak všude tam spodní duch podsouvá stínovou náhražku tohoto Světla poznání – krev. Krev je pro hmotný spodní svět nevědění tímtéž, čím jsou ve světě probuzeného člověka paprsky Světla poznání a jeho duše.

Skutečnou filosofii a poslání Bible jednoznačně dokreslují četné pasáže ze Starého zákona. V Novém zákoně je hadí tvář skryta mnohem důmyslněji a židovští autoři ji zamaskovali krásnými výroky Ježíše, i když u celé řady z nich svými vpisky částečně změnili původní smysl. V hadím duchu se odvíjí celý Starý zákon. Například První Mojžíšova nám sděluje – A řekl Bůh: "Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mória a tam ho obětuj jako oběť zápalnou... I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního Beránka"... Nakonec se tento Bůh spokojil pouze se zabitím obětovaného beránka a dále říká: "Protože jsi to učinil a neodepřel si mi svého jediného syna, jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím... tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel."

Židokřesťanští věřící se přes všechny dnes již dostupné informace stále drží zuby nehty svých dogmat, hájí svého "Boha", svoji "křesťanskou víru" a raději nechtějí nic vědět, protože jsou nabádáni k tomu, aby slepě věřili, co je jim servírováno a mají v sobě zafixováno, že zamýšlet se nad informacemi je pro ně velikým hříchem. Nechtějí vědět kolik nevinných obětí, žen a dětí má jejich Bůh na svědomí, kdyby nějaké měl. Kolik lidí s jiným názorem bylo sťato, kolik pokrokových žen bylo upáleno, kolik opravdových křesťanů a následovníků skutečného Kristovského vědomí bylo zabito. Snad se tito věřící spojí konečně se skutečným Bohem a pocítí veliký smutek z toho, jak byli podvedeni a přestanou spirituálně podporovat zlo, které si obléká lásku, soucit a toleranci, ale přitom podporuje hromadění majetku, zabíjení a mocenské hrátky.

Mojžíš, Deuteronomistický zákoník nám ukazuje svoji zemitou tvář: "Dobytek a jíst maso můžeš ve všech svých branách, kdykoliv po něm zatoužíš, podle požehnání, které ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Smí je jíst nečistý i čistý. Jenom krev jíst nebudete, vylijete ji na zem jako vodu..."
Dále... "Krev tvých obětí k hodům bude vylita na oltář Hospodina – tvého Boha, kdežto maso sníš. Bedlivě poslouchej všechna tato slova, která ti přikazuji, aby se vždy dobře vedlo tobě i tvým synům, když budeš dělat, co je v očích Hospodina, tvého Boha, dobré a správné." Pokud to přeložíme do lidské řeči, tak máme udělat vše, k čemu nás bude tento Bůh nabádat, obětovat své děti, jiné národy, prolévat co nejvíce krve, ale hlavně nesmíme přemýšlet o tom, co děláme, jak se chováme, čemu sloužíme a hlavně nesmíme naslouchat svému svědomí.

Opakem božské velkorysosti, laskavosti a nadčasovosti je starozákonní výzva k poslušnosti plná výhružek a vydírání: "Tak naloží Hospodin, Bůh tvůj, s každým lidem, kterého se bojíš. I děsy na ně pošle Hospodin, tvůj Bůh, dokud nezhynou ti, kteří zbyli a skryli se před tebou. Nesmíš mít před nimi strach, neboť Hospodin, tvůj Bůh, Bůh veliký a vzbuzující bázeň je uprostřed tebe, Hospodin, tvůj Bůh, zažene ty pronárody poznenáhlu. Nemůžeš s nimi ale skoncovat rychle, aby se proti tobě nerozmohla polní zvěř. Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá ochromené velikým zděšením, dokud nebudou vyhlazeni... Jestliže však přesto na Hospodina, svého Boha zapomeneš a budeš chodit za jinými bohy, sloužit jim a klanět se jim, dosvědčuji vám dnes, že docela vyhynete jako ty pronárody, vyhynete tak za to, že jste neposlechli Hospodina, svého Boha."

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 20: Uctívání krve

03.04.2020

Rychlá navigace: