Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 9: Současní křesťané se hluboce mýlí

(9. díl)

Západní křesťanství je stále ještě v zajetí židovského podvodu s napodobeným židovským spasitelem. Je v zajetí Bible coby "svaté knihy", která je infikovaná židovskými vpisky, Jákobovými, kdy podvod je "svatým duchem" krvavých vlků v rouše beránčím a kdy učení "dharmiků", těch, kteří uznávají duchovní zákonitosti, humánní pravidla, řád, autoritu Světla poznání, které tvoří základní výživu člověka, se proměnilo na mylné učení o lidské spáse. Změnilo se zcela zákonitě ve "svatou školu" těch, kteří vůbec žádnou dharmu neuznávají. Všichni křesťané, kteří věří katolické církvi, ty dobré duše, které volají po morálce, čestnosti a spravedlnosti a myslí to vážně, jsou hluboce se mýlící lidé. Židokřesťanství je podvod, kterým se nechali zmást a svést. Jejich tradiční víra ve zmrtvýchvstalého Krista, v pití posvátné krve, v Bibli jako svatou knihu, v neposkvrněné početí Panny Marie a v řadu křesťanských světců, nikdy nebyla žádným skutečným křesťanstvím, ale vždy pouze židovstvím. Židovská zrcadlová imaginace v Bibli nahradila Krista pravého, dávno uctívaného u našich indoevropských předků, jako vykřesané Světlo poznání, lidskosti a citu – dvěma antagonistickými kosmickými silami slepoty a otroctví a vedla ke kompletnímu převrácení a zkažení celé duchovní školy. Tato náboženská manipulace zavedla západního člověka přímo do opaku dávného křesťanství. Svedený židovský křesťan sytí naivně židovského boha Jahveho svou aktivní podporou a svou spoluúčastí na židokřesťanském imperialismu udržuje jeho věčnou touhu po krvi a světském bohatství.

Kněží a učenci obdrželi klíče k poznání, ale skryli je, nevstoupili do komnaty poznání a ty, kteří vstoupit chtěli, nenechali vejít.

Tato gnostická slova, připisovaná v Tomášově evangeliu Ježíši Kristu, mají bohužel trvalou platnost až do dnešních dnů. Tito učenci plní také dnes za peníze daňových poplatníků stejně zkázonosný úkol jako katoličtí kněží – udržovat lid mimo poznání a ve slepotě. Podobně se dívají obrácenou optikou ze světa Noci východním směrem i západní egyptologové, iránologové, indologové a další "znalci Východu", kteří buď nepochopili klam Hada, uvěřili jeho lživému slovu nebo ho záměrně propagují. Proto také démon Madhu z Bhagavatgíty, lidožravý orel Anzu z mezopotamského mýtu, strašlivý lidožrout Chuvava z eposu o Gilgamešovi či děsní lidožraví Kyklopové z mýtu řeckého nejsou tím, čím mají pro každého chápavého člověka být, ale jen pouhou trapnou, nestydatou a zřetelně prokazatelnou pomluvou a báchorkou Velké Matky (Inanny, Ištary, Durgy, Kálí, Pallas Athény). Bohužel, pro všechny naivní čtenáře dnešních novin i četných starých mýtů, platí: "Co je psáno, to je také dáno" a tak nestydaté lži pokládají za historickou pravdu. Rostlina nesmrtelnosti je pro takové nevědomce skutečnou zázračnou bylinou, nebeský proud gangá byl nazván podle řeky a ne naopak, nazarejské životadárné proudy – jardny se tak nazývají podle řeky Jordánu a ne naopak, a člověk – homo, má svůj původ nikoliv v perském názvu pro duchovního Člověka – hóma, nýbrž z latinského humus. Jsou vychováni materialisticky tak, aby žádná Idea či Světlo ducha nebyla nevědecky nadřazována posvátné hmotě. Díky své nechápavosti zalepují každý nově vytvořený prostor Světla, který se poznáním v říši Temna a Hada vytvoří a okamžitě se stává předmětem nebo tělem, na smrt čekajícím, které ihned toto spásné oko duchovního poznání ucpe. Za tuto činnost dostávají od Hada svou měsíční gáži, uznání, řadu akademických titulů a pracují tak na duchovním rozměru globalizace, na duchovním rozměru zlaťáku a jeho moci. Svět neživých tak požírá svět živých tím, že neustále staví před vykřesávané Světlo poznání svou kamennou zeď, ke které se všichni otroci Pána hmoty, stále toužícího po lidské krvi, chodí modlit. Této zdi se říká – Zeď nářků.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 9: Současní křesťané se hluboce mýlí

23.03.2020

Rychlá navigace: