Souvislosti, které všude nenajdete

Tajná, chazarská, protilidská vláda – 47. část

"Krvavé lidské oběti znaly mnohé starověké národy, ale udržely se pouze u Židů. Je pravda, že se někdy místo člověka obětovalo zvíře, ale to lidskou oběť nenahradilo, nýbrž mělo pouze zástupnou úlohu. Podle židovského zákona je však zvířetem právě Nežid! Talmud říká výslovně: "Vy jste lidmi, ale nejsou jimi národy světa (nýbrž jsou dobytkem)..." (Baba mecia 114b). Žádný talmudista nepopře, že Nežid je pro ně pouhé zvíře. Jestliže je zvířecí oběť Jahvemu příjemná, pak je rituální vražda pro ně starozákonně oprávněná, a pouze obětování Žida by bylo nesmírným proviněním proti rituálnímu zákonu!"

"Napříč historií až po dvacáté století bylo mnohokrát potvrzeno, že Židé používali křesťanskou krev ke svým pověrčivým účelům." Například dle dochovaného svědectví ve věci zavraždění chlapce Bedřicha z Döry r. 1494 v Trnavě potvrdil jeden starý rabín, že podle starožidovské tradice je křesťanská krev při rituální obřízce velmi prospěšná proti vykrvácení a poslouží i k urychlenému hojení. Dále se křesťanská krev používala při některých ženských nemocech na zastavení nadměrného krvácení, a stejně tak při porodu, neboť se tradovalo, že nic tak nenapomáhá zdárnému průběhu porodu jako požití několika kapek křesťanské krve. Rabín pak ještě dále k tomu uvedl: "Podle starého a v tajnosti drženého náboženského příkazu byla každoročně vylosována jedna židovská obec, které tím připadl úkol usmrtit jednoho křesťana a obětovat jeho krev Jehovovi. Letos padl los na židovskou obec v Trnavě."

Také rabín Samuel, dobře obeznámený v židovských věroučných mystériích a mimo to spoluúčastný na vraždě malého Šimona z Trientu roku 1475, se vyjádřil: "Před mnoha lety se v Babylonu radilo shromáždění moudrých Židů a došlo k přesvědčení, že krev křesťanských dětí je velice užitečná pro dítka Izraele. Křesťanské dítě musí být zabito stejným způsobem, jako Ježíš, kterého křesťané uctívají za Boha. Nejlépe je, není-li poražené dítě (originální výraz!) starší sedmi let. Křesťanská dívka je vhodná k oběti tehdy, je-li ještě pannou". Rabín ještě dodal: "Křesťanské dítě může být sice k tomu účelu zabito v kterýkoli čas, avšak Bohu je nejpříjemnější, stane-li se tak krátce před velikonocemi." Podobné vývody také později uveřejnil r. 1803 ke křesťanství obrácený bývalý vrchní rabín dr. Theophil Monaco. Podle něho tajemství krvavé oběti nezná každý Žid, nýbrž výhradě rabíni, učenci a mudrci, zvaní "chassidim". Vraždy křesťanů mají dvě základní pohnutky: nenávist vůči křesťanství a pověrčivost. Křesťanskou krev přidávají Židé do některých pokrmů především o velikonocích a o svátku Purim. Bývalý vrchní rabín o těchto židovských obyčejích vyprávěl na základě osobních znalostí, kdy se jich osobně účastnil po třicet let spolu se svým otcem.
Pastor Chuck Baldwin a další zdůrazňovali: "Noahedův zákon požaduje smrt kohokoli, kdo praktikuje modloslužbu (definovanou jako jakýkoli druh uctívání jiný než uctívání Talmudu)." Kromě toho varuje, že žádají zřízení mezinárodního soudu se sídlem v Jeruzalémě, který by nakonec dostal moc popravit (stětím hlavy) kohokoli, kdo se dopustí "rouhání". To je analogie politického islámu a práva šária! A to je židovská kuchyně a alchymie – "podávané menu z Talmudu = judaizmus + židokřesťanství + islám! A jako příloha – marxizmus /materializmus/."
A proč praktikovat lidské oběti v malém, když finanční, politická moc a vojenská síla dovoluje chasidům organizováním válek a násilných konfliktů po celém světě a tak vzdávat neustále hold Jahvemu a uctívat ho ve velkém...
Iniciátory světové revoluce jsou Sionisti! A všichni gojimští marxisti a komunisti jsou jejich užiteční idioti! I Stalin by nedokázal vládnout, kdyby ho to předtím nejprve neučili!
Je zajímavé, že nic, co do nás ideologicky například vtloukali komunisti, neobsahovalo prvky a know how řídících procesů! Ty se učili a ovládali úplně jiní lidé – to by tak ještě scházelo, aby dělník – gojim – užitečný idiot dokázal něco řídit! A kdo si myslíte, že za ta staletí a tisíceletí, prebíral technologii řízení společnosti? Samouci, kteří se domnívali, že něco umí řídit a že jim to bylo dovoleno? Ne, top skupiny si vychovávaly svoje kádry již od malička a dokonce byli tito budoucí vládci nezřídkakdy rituálně zplozeni. A vše se dělo za oponou tajných spoločenství! Myslíte, že je náhoda, že v řízení pokračují detičky a levobočci klíčových šedých eminencí? U většiny politiků tak začíná "životopis" až v dospělosti! Jinak by se provalil jejich klanový původ, a že někdo vychovává ze svého dítěte politika už od dětství! A klanový zájem tu byl vždy! Asi k nám spadli tito "moudří" z nebe, ale vypadá to, že k nám spíše vystoupali z pekla. I Stalin, Lenin a Hitler měli takovou dobrou přípravu! Dnes už je potvrzené, že bolševiky i trockisty stvořil Wall Street a stojí za nimi Rotschieldovci a Rockefellerovci – jako 2 křídla v podstatě stejné protilidské síly.

Komentář Benjamina Fulforda – mluvčího Společnosti Bílého Draka

Tajná, chazarská, protilidská vláda – 47. část

05.12.2019

Rychlá navigace: