Souvislosti, které všude nenajdete

Už jste si vybrali svůj svět a míru zodpovědnosti, kde a jak budou žít vaše děti?

Zde na zemi se neustále prolínají dva světy, svět plného vědomí a životodárného lidského tepla, který vzniká křesáním o sebe dvou nelidských systémů a umělý svět nevědomí, chladu, egoismu a smrti – svět Hada, který křestem vědomí nechce procházet, nechce nic vědět a slyšet. Svět, který je vykřesáván, hledá pravdu a touto činností zvětšuje sám sebe a za svou dobrovolnou oběť, ústrky a hledání dostává dar Světla vědění, pravého lidského vědomí a poznání duchovní nesmrtelnosti. Materialistický hadí svět nevědění, propaguje pouze tělo bez ducha a duchovní principy pouze materialisticky napodobuje a tím se podílí na pádu celého lidského věku a přispívá k nadvládě draconiánských a satanských temných struktur.
Podstatou poznání je vykřesávané vnitřní Světlo, které zahání Temnotu neprobuzenosti. Cokoliv, co v našich končinách nebylo židokřesťanské a nevěřilo v biblického Boha, bylo ihned zařazováno do pronásledovaného "pohanství" a bylo spojováno s primitivními představami o světě. Po nastolení kritického pohledu na dějiny náboženství už nemůže, tato v podstatě sektářská židokřesťanská tradice, postačovat k pochopení zákonitostí světa a k našemu plnému poznání. Pokud se seznámíte se sanskrtem, védštinou a pochopíte jejich poselství, prostudujete antické, gnostické spisy, náboženství perské a jím ovlivněné manichejství, mezopotamské učení církve nazarejské, což je učení "křesťanů před Kristem" a buddhismus ve své původní i pozdější mahajánovské podobě, tak pak se seznámíte s velmi inspirativními idejemi, které naše západní židokřesťanství naprosto opomíjí a nechce přijmout. Ale výsledek takovéto námahy naprosto předčí všechna očekávání! Najednou se před vámi vyjeví dlouho skrývané tajemství – zrcadlová podstata světa, která nám byla tak dlouho zamlčována. Je to zcela jiná pravda, než nám všem po celém západním světě vnucované židokřesťanství, které zamlčuje pravou skutečnost.
Tisícileté zkušenosti našich indoevropských předků vykrystalizovaly v poznání, že náš svět je permanentně formován a znásilňován dvěma silami, které neustále bojují proti sobě a srážejí se při věčném boji o nadvládu. V indické Védě jsou tyto síly chápány jako "křesací síly" života a jsou nazývány jako "pašyá – pašijové kameny". Vláda "spodního kamene", nazývaného (védsky "prthitví"), způsobuje vždy nebývalou zkázu a je podporou všeho spodního, nízkého a nezodpovědně egoistického a vede k rozbití obecného řádu. Ve svém důsledku vede ke kriminalizování veškeré lidské populace a jejímu totálnímu úpadku a rozkladu. Obrazem této síly jsou drogy, alkoholismus, hazard, chaos, sexuální úchylky a vůbec všechny závislosti. Její destrukční činnost umožňuje, aby se v nastalém neštěstí dostal k moci druhý křesací kámen – ten horní, který se nazývá védsky "dyáva", a který ve snaze potlačit zkázonosné důsledky nadvlády všeho spodního a nezodpovědného, zotročí vždy člověka a lidskou společnost těmi nejpřísnějšími a život téměř zastavujícími příkazy. Obrazem této druhé síly je vzorná řada pochodujících fašistů nebo pohled na činnost policie při nějaké razii. Tato síla je krutá, vojenská, i když původně čestná a koncepční. Znehybní a zmučí člověka podmínkou absolutní poslušnosti a podrobenosti vůči Systému, svým vůdcům a velitelům.
Tyto síly jsou nevědoucí, slepé a vítězství jedné z nich netrvá příliš dlouho. Proto vždy také "řád a fiktivní mír" jedné z nich, je brzy nahrazen "řádem a stejně fiktivním mírem" síly opačné. Při střídání vlády pak vždy dochází k obrovským lidským tragédiím, válkám a ztrátám na životech. Obě síly jsou sice ve své podstatě kriminální, zlé a protilidské, avšak paradoxně prostřednictvím jejich zotročujícího a manipulativního jednání dochází nejen k utrpení, ale i k prozření, pochopení a zázraku života – ke vzniku pravého lidského poznání.
Ti, co jsou nevědoucí, zbabělí a necitliví se vždy ochotně podřizují dočasné nadvládě jedné ze dvou temných sil, které se zatím střídají ve světové nadvládě. Tím se ale bohužel pro ně a jejich duchovní vývoj a poznání vyhnou důležitému střetu, tedy "křtu" a tak i možnosti se probudit, napřímit se a směřovat vzhůru. Křestní či "pašijové" kameny tak nemohou křísnout o sebe, aby mohl vzniknout posvátný oheň (agni) lidského vědomí a svobody a tím mohlo dojít k našemu spásnému probuzení. V tomto případě bohužel neprýští lisované poznání "sóma", aby nás osvítilo, a které by člověka obdařilo duchem. Lidé, kteří v tomto temném světě nic "neobětují" pro vznik svého skutečného poznání a nejsou ochotni se zastat pravdy a hodnot člověka i proti vůli obou mocných sil, tak nemají žádnou vnitřní cenu. Totéž lze obrazně znázornit pomocí klikaté cesty přizpůsobivého, nemorálního člověka, který v zájmu svého pragmatizmu neustále "ohýbá svou páteř". Takového člověka skutečné poznání obtěžuje a zdržuje od jeho materialistických a egoistických snah a proto se mu vyhýbá. Chce jen tělo a vše hmotné. Svým trvalým vlněním vytváří příznačný obraz hada. Všechny duchovní principy a vše co slouží duchovnímu Člověku a jeho hodnotám přeměňuje na hmotu a prospěch. Zbaběle slouží oběma dominantním extrémním silám. Za výhody a požitky obětuje všechny skutečné hodnoty prověřené srdcem a svědomím. Lidé, kteří podlehnou svodům těchto sil, tak přichází o svou rovnou páteř, duši, lidskost a postupně se z nich stávají chladnokrevné bytosti bez srdce – syčící hadi.
Je třeba učinit přítrž tomuto tisíce let trvajícímu vývoji a postavit se mezi tyto dvě zkázonosné síly a je na každém z nás, abychom pomohli budovat Nový svět, novou realitu, kde tato dualita bude opuštěna a překonána. Celý "Vesmír" nám "drží palce" a povzbuzuje nás k tomu, aby se to po tisíciletích obrovského utrpení lidstva konečně podařilo!

Už jste si vybrali svůj svět a míru zodpovědnosti, kde a jak budou žít vaše děti?

19.11.2020

Rychlá navigace: