Souvislosti, které všude nenajdete

Vigano zdůraznil, že neexistuje jen "Deep State", ale i "Deep Church"

Arcibiskup Carlo Maria Vigano vyzval všechny duchovní katolické církve, aby se "neschovávali za mlčením", ale nahlas se postavili proti "vlkům" a "pozemským mocnostem", které ohrožují Kristovo stádo. Monsignor Vigano připomíná Knihu o správě pastýřské sv. Řehoře Velikého, tedy patristické dílo z šestého století, které podrobně pojednává o povinnostech duchovenstva, pokud jde o duchovní formaci svěřených duší. Arcibiskup vybízí kněze, biskupy, kardinály a "zejména" papeže, aby všichni zkoumali svá srdce a přizpůsobili je "nadpřirozenému Světlu".
V krátkém prohlášení uvádí:
Dnes 6. října, na šestnáctou neděli po Svatém Duchu a připomínku sv. Bruna, breviář podává pastýřům k rozjímání následující úryvek z Knihy o správě pastýřské, papeže sv. Řehoře Velikého (kniha II., 4; PL77, 331):
"Představený ať umí v pravý čas mlčet a v pravý čas promluvit, aby nemluvil o tom, o čem má pomlčet, a nezamlčel, co má vyslovit. Neuvážené mluvení přece zavádí druhé do omylu a nemístné mlčení zase nechává v omylu ty, co by mohli být poučeni. Nerozumní představení se totiž často bojí mluvit přímo pravdu ze strachu, aby neztratili přízeň u lidí. Takoví se ovšem, jak říká Pravda sama, nestarají o svěřené stádo jako praví pastýři, ale tím, že se schovávají za své mlčení, jsou obyčejní nájemníci, a když přijde vlk, utečou. Proto jim toto Pán ústy proroka vytýká: 'Jsou to němí psi, kteří nedovedou štěkat.' Nepostavili jste ochrannou zeď pro Izraelův dům, abyste obstáli v boji v Hospodinův den. 'Vskočit do průlomu znamená vystoupit statečným slovem na obranu stáda proti mocným tohoto světa. A obstát v boji v den Hospodinův znamená odpírat ničemným nepřátelům z lásky ke spravedlnosti. Když se pastýř bojí říci pravdu, nedělá nic jiného, než že svým mlčením utíká. Kdo se pro své stádo opravdu staví na odpor, staví tím kolem domu hradbu proti nepřátelům. Proto říká Pán provinilému lidu: 'Vaši proroci vám vydávali za vidění klam a podvod, neodhalovali vaši nepravost, aby vás pohnuli k pokání.' Proroky totiž Písmo svaté nazývá často učiteli, kteří ukazují, jak pomíjivá je přítomnost, a vyhlašují, co má přijít. A Boží slovo jim vytýká, že viděli falešně, protože se báli kárat viny a nesmyslně namlouvali hříšníkům, že se jim nic nestane. Že neodhalovali nepravost viníků a místo pokárání mlčeli."
"Každý kněz musí zkoumat sebe sama, aby se přizpůsobil nadpřirozenému světlu tohoto "pastoračního pravidla" sv. Řehoře Velikého, a to včetně kardinálů a biskupů, a zejména papeže Bergoglia SJ!" Ve svém opise arcibiskup Vigano zdůraznil, že neexistuje jen "Deep State" ale i "Deep Church". Věrní pastýři Církve se starají o Kristovo stádo, ale bohužel zde existují i nevěřící žoldnéři, kteří chtějí stádo rozehnat a vydat ho na pospas vlkům. Podle arcibiskupa je znepokojující, že existují v Církvi biskupové, kteří svými kroky jasně dokazují, že se postavili do služby Temnoty. Tito biskupové slouží Deep state, globalizmu, novému světovému řádu, který nemá nic společného s křesťanstvím.
Arcibiskup Vigano na závěr svého dopisu vyzval na modlitbu za prezidenta Donalda Trumpa, za USA a celé lidstvo, které je dnes vystavené velkým útokům Satana.

Vigano zdůraznil, že neexistuje jen 'Deep State', ale i 'Deep Church'

13.11.2020

Rychlá navigace: