Souvislosti, které všude nenajdete

Záměna světelného poselství za temné

Působením hadí síly došlo v sanskrtu k sestupnému, obsahově degenerativnímu vývoji řeči a k vytvoření velmi četných homonym, (tj. slov dvojího, ale třeba i trojího významu se stejným kořenem), které vyjadřovaly svým prvním významem duchovní a druhým hmotný obsah a smysl. Tyto rozdílné významy dokumentují zrcadlovou proměnu světa z duchovní podstaty na hmotnou. Původní duchovní a skutečný význam slova byl postupně nahrazován jeho napodobující hmotnou formou. Tak vznikala odvozená a stínová podstata celého manifestovaného světa. Tento prototyp převrácenosti a zrcadlovosti je důležité si plně uvědomit a zapamatovat si ho. Jasně nám ukazuje vztah mezi duchovním a hmotným principem a rozdíl mezi pravou duchovní školou a ji napodobujícími temnými kulty.
Převrácení světelného poselství v temné si můžeme ukázat i na změněné legendě o králi Artušovi. Původní velebení védského výrazu "šastram", jako Slova poznání, bylo později pod vlivem chtonických sil interpretováno pouze hmotně a již jen jako fyzický meč, spásný Excalibur, vězící ve skále. Původní Spasitel, jenž dojde poznání a vládne slovem vědění a jím osvobozuje lidstvo, byl tak přeměněn na hrdinu, který osvobodí sečnou, zářivou zbraň z kamenného zajetí a tím dokazuje svou údajnou spasitelskou schopnost. Smysl duchovní spásy je tímto dokonale převrácen. Smrtonosná zbraň štěpící hmotu nahrazuje v této legendě původní védské Slovo poznání a míru. Vražedný nástroj je vyměněním svého významu najednou pokládán za svatý, přestože původní výraz symbolizoval šířící brahma – svaté Slovo vědění. A proč tento posvátný meč vydává nepochopitelnou záři? Vždyť byl původně Světlem poznání a dárcem života.
Také původní střed, kruh dokončenosti, posvátné místo poznání ve Védě zvané "vedi", bylo v západní Artušově legendě nahrazeno kruhovým hodovním stolem, kde se popíjí hmotná nápodoba ducha (spiritu), špiritus a víno. Přijímání "duchovní potravy" sómy se v upravené legendě mění na pojídání zabitého býka, který se tak stal hmotnou nápodobou sómy. Ostré duchovní zbraně – Slova, nahrazují v západní legendě po zuby ozbrojení středověcí rytíři v železné zbroji. Jejich nástroje boje jsou "šátráni", železné meče. Ale tyto železné meče však již nemají původní poslání a nešíří Poznání, Světlo a nehájí život, jak nám důrazně sdělují védské písně, ale naopak nyní šíří smrt, zkázu a neštěstí.

Záměna světelného poselství za temné

14.12.2022

Rychlá navigace: