Souvislosti, které všude nenajdete

Zakázaná historie

Nová chronologie dějin (1. díl)

Nová chronologie dějin (1. díl)

(1. díl)

V ne až tak daleké minulosti došlo na Zemi k výraznému poklesu teplot a k dalším událostem, které zapříčinily zásadní změnu lidstva (přerod z křemíkových těl na uhlíková). Celoplanetární kataklyzma, zásadní změna v atmosféře a v intenzitě slunečního svitu, způsobilo katastrofickou situaci, která se projevila, jakoby shořela celá původní atmosféra. Tento proces způsobil vyhynutí původních živočišných druhů v křemíkové podobě a těla takových organismů byla nahrazena formou založenou na uhlíku. Dostupné zdroje naznačují, že do ekosystému Země byl vypuštěn kosmickým parazitem vir, který společně s teplotními a frekvenčními změněnými hodnotami způsobil tuto křemíkovo-uhlíkovou proměnu… více

14.07.2021

Nová chronologie dějin (2. díl)

Nová chronologie dějin (2. díl)

(2. díl)

Probouzející se lidé se musí dostat ke své skutečné historii, aby se z ní mohli poučit a pořád dokola neopakovali stejné chyby, které nám zabraňují v povznesení a zbavení se skrytého otroctví. Ti, co prozřou, budou muset ještě nějakou dobu žít společně s lidmi, kteří si vakcinací a svými dalšími zotročenými postoji vybrali bezduchou, temnou manipulaci, kterou prosazují představitelé "hrubohmotné reality". Ještě nějakou dobu budou spolu obě reality spoluexistovat, ale už se blíží doba, kdy se rozdělí i fyzicky… více

15.07.2021

Nová chronologie dějin (3. díl)

Nová chronologie dějin (3. díl)

(3. díl)

Také doba Atlantidy byla tvořivá, světlá a úspěšně se harmonicky vyvíjela až do doby, kdy se do infrastruktury Atlantidy infiltrovaly temné parazitické kosmické bytosti, což postupně vedlo k ústupu od zřecovského, duchovního systému a světelného způsobu bytí. Konec Atlantidy byl způsoben válkou vyprovokovanou kosmickým parazitem a nuceným zničením druhého měsíce "Faty" a apokalyptickou záplavou způsobenou pádem jeho úlomků do oceánu. Oficiální historie, která byla lidstvu podsunuta kosmickým parazitem, odmítá veškerá fakta, ničí a schovává veškeré důkazy, které vyvrací jeho vykonstruovanou verzi, protože by se současná historie zhroutila jako domeček z karet a musela by být zavedena důkladná revize celé historické časové osy. Najevo by vyšly nejrůznější informace, které kosmický parazit zatajil, přepsal, převrátil a do dneška je neustále atakuje, manipuluje s nimi, uplácí a zastrašuje historiky, aby důsledně prosazovali jen jeho verzi… více

16.07.2021

Nová chronologie dějin (4. díl)

Nová chronologie dějin (4. díl)

(4. díl)

Svatá říše Římská byla uměle "zestárnuta", protože vznikala až v období 800 až 962 a byla ustanovena císařem Otou I Velikým. Nevznikla tedy ukřižováním Ježíše Krista v roce 33, jak je nám historiky podsouváno. S védických a jiných zdrojů vyplývá, že skutečné jméno "zřece" a duchovně činného a Světlo přinášejícího kněze bylo Radomír. Jeho manželka se jmenovala Magdalena a s ní měl několik dětí. Byl poslán na jih Tartárie, aby zde vyvolenému národu vysvětloval a předával učení o tom, že lidská bytost je stvořena z těla, má vdechnutou duši a liší se od nižší formy člověka svým svědomím (což je védicko-slovanský princip)… více

17.07.2021

Nová chronologie dějin (5. díl)

Nová chronologie dějin (5. díl)

(5. díl)

Aby se temné parazitické síle podařilo "správně" interpretovat a ukotvit "křesťanský příběh", tak byl v roce 1325 svolán první křesťanský koncil v Nike a na něm Radomíra prohlásili za židokřesťanského spasitele. Poselství Světla bylo patřičně utlumeno, přepsáno a převráceno. Židokřesťanství tedy nezačalo v roce 33, jak uvádí oficiální historie, ale bylo cíleně předsazeno o 1000 let do minulosti. K těmto závěrům došli ruští historici Nosovský a Fomenko, díky zkoumání starobylých knih, starých kronik, odtajněných textů a jejich pravosti. Tak odhalili novou utajovanou chronologii dějin a neskutečně rozsáhlou manipulaci s lidstvem ze strany kosmického parazita… více

18.07.2021

Nová chronologie dějin (6. díl)

Nová chronologie dějin (6. díl)

(6. díl)

Ke komu a s jakou misí přišel Kristus na Zemi? Kristus hovoří jasně: "Byl jsem poslán ke ztraceným ovcím domu izraelského – Semitům". K samotným Slovanům a Árijcům (odtud pochází slovo sam-Árijci, sam-Aritáni) Kristus poslán nebyl a ani k nim nikoho neposílal. Důvod můžeme najít v Bibli, v části, ve které je popisován původ Semitů. Každá rasa má zcela jiný původ a jinou kulturní podstatu a jiné kořeny… více

19.07.2021

Nová chronologie dějin (7. díl)

Nová chronologie dějin (7. díl)

(7. díl)

Křesťanství nakonec dorazilo i do slovanských zemí, ale jako systém, který byl již zcela odlišný od toho, co hlásal Kristus. Temné síly ovládající hmotný svět postupně jeho učení pošpinily, převrátily a zatemněly stejně, jak to postupně udělaly se všemi světovými náboženstvími, ať už to byl hinduismus, judaismus či islám. Do poselství láskyplného soužití, soucitu, spolupráce, kreativity a harmonické sounáležitosti začala temná chtonická síla implementovat prvky hamižnosti, vzájemného rozdělování, velké sociální nerovnosti a nekonečného boje o moc… více

22.07.2021

Nová chronologie dějin (8. díl)

Nová chronologie dějin (8. díl)

(8. díl)

Bílá Rasa je původní obyvatelstvo Evropy, kterou po předposledním posuvu zemské osy postupně osídlovalo. Tyto události jsou údajně spojené s vojenským zásahem "boha" Peruna, "boha" bleskovrhače a syna "boha" Svaroga, ochránce zemí a rodů Velké Rasy před temnými silami na naší Midgard – Zemi. Před 40 000 lety naši předci překročili Dněpr a Volhu a začali zalidňovat západní Evropu. Temné síly se neustále snažily co nejvíce rozdělovat původní obyvatelstvo, což činily vojensky, nábožensky, politicky, ale i úpravou a zmatením dříve jednotného jazyka. Historické záznamy ukazují, že evropské obyvatelstvo hovořilo ještě v 16. století většinou rusky… více

23.07.2021

Nová chronologie dějin (9. díl)

Nová chronologie dějin (9. díl)

(9. díl)

Pokud Slovansko – Árijské národy dodržovaly duchovně mravní pokyny svých Předků, tak aniž by si to uvědomovaly, byly nepřemožitelní a to i v době, kdy jejich potomci neznali v celé úplnosti původní dědictví svých předků. U všech Slovanů byl základem jejich víry kult Předků, který se stal základem jejich obrovské Duchovnosti, kterou mají až dodnes v sobě všechny národy Velké Rasy. Jak prostí lidé v 10. století věděli málo o slovanském Bielovodí, tak ve 20. století ví běžní lidé ještě mnohem méně. Příčinou tohoto stavu byla utajovaná a trvalá agrese proti Slovanům ve všech oblastech života, jak ve fyzickém, tak i v duchovním světě. Nejdříve jim byla zaměněná rodná stará víra za cizí náboženství – židokřesťanství. Kazatelé – misionáři nutili Slovany, aby se zřekli svých rodných bohů ve prospěch cizího… více

24.07.2021

Nová chronologie dějin (10. díl)

Nová chronologie dějin (10. díl)

(10. díl)

To co probíhalo v minulosti, je paralelou toho, co se odehrává nyní: "Podobní lidé", kteří nám vládnou a co obsadili poslaneckou sněmovnu, neustálé organizované výpady proti Ruské federaci (Slovanství). Z toho lze vyvodit, kdo podporuje toho kosmického parazita a jeho temné pozemské přisluhovače. V tomto duchu operují i nejrůznější celosvětové organizace, neziskovky a zdánlivě humanitární organizace a různá náboženství. Občané se ocitli v tomto jejich informačním poli, a i když protestují a nesouhlasí, tak si vlády stejně dělají, co chtějí a pracují jako 5. kolona temných sil na planetě. Naši nevědomí, uplacení a ustrašení představitelé přispívají nejen k ničení české státnosti, ale i k ničení základních lidských hodnot, národních kořenů a instituce rodiny… více

25.07.2021

Nová chronologie dějin (11. díl)

Nová chronologie dějin (11. díl)

(11. díl)

Na obrazech ze 16. století je často zobrazována vysoká kulturnost a velmi vyspělá antická architektura. Prostorné domy, chrámy, vodovod, široké ulice a náměstí, velké sady a parky. Toto například dokumentují obrazy malíře Karona Antuana, ale i dalších. Tato vyspělá civilizace existovala prakticky po celé planetě, kam dosáhla impérie "Bílé Rasy", ale čelila historicky stejné hrozbě, jako před ní Hyperborea a Atlantida. Pokud se díváme na některé obrazy z různých světových měst, tak bychom si mysleli, že je to Řím, ale třeba obrazy Moskvy a dalších velkých světových měst z té doby jsou zdrojem rozsáhlých antických staveb, které byly rozesety po celém světě… více

26.07.2021

Nová chronologie dějin (12. díl)

Nová chronologie dějin (12. díl)

(12. díl)

V letech 1598 až 1613 nastalo chaotické období, doba zmatků, vlády samozvanců, dlouhodobé občanské války, s častými změnami vládců, nelegitimních následovníků trůnu, povstáními a okupacemi. V té době vymřela dynastie Rurikovců a nastupují Romanovci. Velmi studené roky 1600 – 1603 byly celosvětově roky bez léta (jaderná zima). Kromě mnohých podvržených verzí různých světonázorů, ideologií a náboženství, kosmický parazit, tzv. třetí síla (ať už to byli šedí, drakoniáni, archonti, anunakové či Umělá Inteligence) podstrčila lidstvu svoji uměle vytvořenou verzi historie lidstva… více

28.07.2021

Nová chronologie dějin (13. díl)

Nová chronologie dějin (13. díl)

(13. díl)

Je to obrovské znásilnění lidstva, které provedl kosmický parazit za velkého přispění jeho přisluhovačů, hybridních rodin a páté kolony na Zemi. Lidé věřili ve své hluboké naivitě a mnozí ještě věří, že "společnost" to s nimi myslí dobře a dělá pro jejich zdraví a pro ně jen to nejlepší. Naprosto ztratili kritické myšlení, zpětnou vazbu, postupně uvěřily všem těm lžím, falzifikacím a podlehly zcela manipulacím… více

29.07.2021

Nová chronologie dějin (14. díl)

Nová chronologie dějin (14. díl)

(14. díl)

Vše nasvědčuje tomu, že Husité ve své době pořádně vystrašili ty, kteří se v té době pod záštitou kosmického parazita snažili zavést "světový koncentrák", stejně jako se i dnes snaží vytvořit NWO všichni ti, kteří slouží "temné síle" a této zvrhlé myšlence. Husitské hnutí pomohlo obnovit antickou civilizaci a kosmický parazit to vnímal jako obrovské selhání, protože jeho plán byl silně narušen. Proto musela být naplánována další apokalyptická událost. Katolická církev, která stála na straně parazita, pak vysvětlovala přeživším, že spravedlivý božský hněv zasáhl ty "nehodné", a proto se intenzita zdecimování lidstva snižovala od severu na jih a z východu na západ, tedy z Velké Tartárie, k územím ovládaných katolickou církví… více

30.07.2021

Nová chronologie dějin (15. díl)

Nová chronologie dějin (15. díl)

(15. díl)

Antické stavby byly rozesety po celé oblasti vlivu Velké Tartárie a tedy nejen v Řecku a Itálii a fungovaly jako obrovské rezonátory vyšších frekvencí. V antických chrámech docházelo k frekvenční harmonizaci, léčení, duchovnímu probouzení, povznášení a mentálnímu zcelování. Zde silně rezonovaly pozitivní frekvence a ještě více byly zesilovány v přistavovaných kopulích, které svým zvýšeným účinkem částečně eliminovali celosvětové snížení frekvencí a zhoršenou "vertikální komunikaci" lidstva po kataklyzmatické události z roku 1675. Přítomní zde byli nabíjeni energií a prostupovaly jimi frekvence, které prohlubovaly jejich spojení s Duchem a vyšším vědomím. Vysoké frekvence také upravovaly deformace aury a tak i léčily fyzická těla přítomných. Tak se z "nízkovibračních nelidí" "vyráběli" opět lidi plnohodnotní, s vertikálním vesmírným napojením, k nelibosti temných sil, šířících zotročující nízkofrekvenční židokřesťanství… více

31.07.2021

Nová chronologie dějin (16. díl)

Nová chronologie dějin (16. díl)

(16. díl)

Každá kataklyzmatická událost, které bylo lidstvo vystaveno, zašlapala "Světlo" hlouběji a uvrhlo lidstvo ještě do větší duchovní temnoty. Tyto tragické události stále více prohlubovaly ztrátu historické paměti lidstva a pomáhaly čím dál, tím více utvářet společnost, která se chová naprosto nelogicky, která řeže pod sebou existenční větve a která místo toho, aby pečlivě schraňovala důležité informace a vědomosti, chránila přírodu a její zdroje a připravovala, co nejlepší podmínky pro své potomky, byla "nucena" vyznávat zničující filosofii kosmického parazita: "Po nás potopa". Dnešní společnost, společenské vztahy, zvyklosti a rozsáhlé protilidské počínání je výslednicí tohoto historického vývoje a dlouhodobé manipulace temných parazitů s lidmi. Proto je to, co se děti učí ve školách a vysílají globálně média naprosto nelogické, zmatené a celá společnost se chová nesmyslně, nepochopitelně a doslova šíleně… více

01.08.2021

Nová chronologie dějin (17. díl)

Nová chronologie dějin (17. díl)

(17. díl)

15. ledna 2013 ruský prezident Vladimír Putin v Ruské geografické společnosti slavnostně otevřel nový archív, kde jsou veřejnosti zpřístupněny mapy Tartárie. Asi se ptáte, co je na tom tak zajímavého. Je a hodně. Tímto aktem dal světu na srozuměnou, že Rusko se vydává na cestu odhalování své skutečné, nezfalšované historie, protože si je vědomo toho, že NÁROD, který nezná svoji historii, nemůže mít ani budoucnost. Současná oficiální ruská historie, jak je učena ve školách, byla vytvořena v průběhu 18. – 19. století a byla sepsána v souladu s biblickou židokřesťanskou koncepcí historie na zakázku Romanovců. Už jen přechodem z původního kalendáře (počítaného od podepsání míru ve Hvězdném chrámu) na kalendář juliánský se historie této říše zkrátila o více jak pět a půl tisíce let!… více

02.08.2021

Nová chronologie dějin (18. díl)

Nová chronologie dějin (18. díl)

(18. díl)

Zastavme se chvíli v čase, někde kolem roku 1815. Tehdy na Zemi s největší pravděpodobností došlo k obrovské katastrofě světového významu, o níž nám oficiální historie nic nechce říct a navíc nás mystifikuje. Důsledky této katastrofy jsou však velmi dobře známé a pravděpodobně stály miliony lidských životů. Následující rok 1816 dostal později jméno "Rok bez slunce". Důsledkem oné tehdejší události došlo ke klimatické anomálii, která postihla velkou část severní polokoule. Neobyčejné počasí trápilo celou západní Evropu, Turecko i východ Severní Ameriky… více

03.08.2021

Nová chronologie dějin (19. díl)

Nová chronologie dějin (19. díl)

(19. díl)

Žádná vnitropolitická krize by nemohla způsobit rozpad Tartárie, protože národ obývající Asii ještě před pár staletími byl soudržný a dokonale homogenní. Jak po stránce národnostní, jazykové i po stránce vyznání. Aby bylo možné zničit Tartárii, bylo nutné nejdříve zničit její lid! Všechen! Do posledního člověka! Ale k tomu nikdo "na Zemi" neměl sílu, ani Británie, ani celá její koalice s celou Evropou. Oficiální historiografie o událostech spojených se zánikem Velké Tatrárie mlčí jako ryba… více

04.08.2021

Nová chronologie dějin (20. díl)

Nová chronologie dějin (20. díl)

(20. díl)

Budeme-li se pohybovat dále na severozápad, rozeznáme velké množství drobnějších rýh, které způsobily s největší pravděpodobností letící úlomky a trosky. Velmi dobře jsou vidět u jezera Čany. Podobné jsou pak v okolí města Omsk, rovněž jsou velmi dobře viditelné u Tobolska a také na území severního Kazachstánu, v okolí města Rudnyj. Ani tyto padající fragmenty však nebyly malé, soudě podle jejich rýh, které po sobě zanechaly. Kapkovitý tvar rýh (tmavé plošky) jasně ukazuje na pád tělesa, nikoliv na stopy po ledovci… více

05.08.2021

Nová chronologie dějin (21. díl)

Nová chronologie dějin (21. díl)

(21. díl)

Na západní Sibiři je gigantická zóna, která byla pravděpodobně zničena masívním meteorickým bombardováním. Je to oblast o rozloze více jak 1,5 milionu kilometrů čtverečních. Pokud na tomto území v době katastrofy existoval jakýkoliv stát, pak po této události o jeho existenci nemohla být ani řeč... To, co zbylo z Tartárie po obrovské katastrofě se stalo navíc terčem dalších problémů, tentokrát klimatických. Nepřímo o tom svědčí místní lesní porosty, kterým není více než dvě stě let… více

06.08.2021

Nová chronologie dějin (22. díl)

Nová chronologie dějin (22. díl)

(22. díl)

Asi se ptáte, kam se poděla zemina, která chybí lesům v západní Sibiři. Třeba vás něco napadne, když si prohlédnete fotografie domů, které mají nepochopitelně přízemí zahrabané v zemi. Je jich po celém Rusku, ale nejen tam, velké množství… více

07.08.2021

Nová chronologie dějin (23. díl)

Nová chronologie dějin (23. díl)

(23. díl)

Další velká změna, která se váže k sledovaným událostem a kterou lze pozorovat zhruba od počátku 19. století, je klimatický zlom v Rusku. Podívejme se do 18. století. V roce 1756 byla dokončena monumentální stavba Jekatěrinského paláce v Carském Selu (dnes Puškinu). Město leží jen pár kilometrů jižně od Petrohradu, tedy oproti nám dost na severu. A přitom zmíněný palác je vystavěn vyloženě ve stylu jižních zemí. Nejenže většinu ploch vnějších stěn tvoří okna, ale v původní podobě v něm nebylo počítáno ani s topením!… více

08.08.2021

Nová chronologie dějin (24. díl)

Nová chronologie dějin (24. díl)

(24. díl)

Hvězdicové pevnosti se stavěly od druhé poloviny 17. století, téměř do konce století 18. Na základě rozvoje dělostřelectví bylo třeba vytvořit zcela nový konstrukční typ, který by díky zešikmení stěn snížil destrukční účinek střel. Vybíhající "cípy hvězdy" zároveň umožňovaly nerušený výhled obránců do všech směrů. Pevnosti obklopovaly hluboké a někdy i velmi široké vodní příkopy a nakupené valy zeminy. Středně velká pevnost měla stranu dlouhou kolem 120 metrů a připočítáme-li několikametrový vodní příkop a za ním ještě navršený hliněný val, zjistíme, že to rozhodně nebyl žádný drobeček… více

09.08.2021

Nová chronologie dějin (25. díl)

Nová chronologie dějin (25. díl)

(25. díl)

Údajně existuje spousta důkazů o tom, že řada stávajících pevností byla postavena v 17. a 18. století. Například v Čeljabinské oblasti byly údajně postaveny v roce 1736 Kyzyltash, Miass (v oblasti vesnice Miass, okres Krasnoarmeisky, Chebarkul, pevnost Čeljabinsk, v roce 1737 pevnost Etkul a v roce 1742 Uiskaya). Ale fakta naznačují něco jiného. Pokud prozkoumáte několik hřbitovů, které jsou považovány za velmi staré, tak je velmi zajímavé, že před rokem 1834 nejste schopni nalézt žádné hroby. Skutečnost, že máme dokument, který hovoří o založení osady v roce 1736, a také skutečnost, že nyní na tomto místě existuje osada nebo město se stejným nebo podobným názvem, neznamená, že v roce 1812 až 1815 nedošlo k žádné katastrofě, která by zničila celé osídlení, které v té době existovalo. Existuje skutečně mnoho faktů, které naznačují, že na Sibiři došlo před 200 lety k rozsáhlé katastrofě… více

10.08.2021

Nová chronologie dějin (26. díl)

Nová chronologie dějin (26. díl)

(26. díl)

Většina lidí nevěří, že mohlo dojít před 200 lety k masivnímu jadernému bombardování, jehož důsledky nyní už nepociťujeme a nezaznamenáváme, zejména pokud jde o záření. První mýtus je, že radiační kontaminace po jaderném bombardování bude trvat velmi dlouho. Ve skutečnosti tomu tak není. V okamžiku jaderného výbuchu se skutečně vytvoří silný proud alfa částic a neutronů, tedy vše pronikající záření, které je smrtící… více

15.08.2021

Nová chronologie dějin (27. díl)

Nová chronologie dějin (27. díl)

(27. díl)

Na západě Sibiře máme obrovskou zasaženou oblast, která trpěla masivním bombardováním, jehož celková plocha přesahuje 1,5 milionu kilometrů! Pokud před katastrofou existoval na tomto území nějaký stát, potom po této pozemsko-kosmické katastrofické události už nemohla být žádná řeč o nějaké moci a státnosti u těch pár lidí, kteří zde zázračně přežili. Dalším faktem je, že v této oblasti bylo zničeno také mnoho hor a dokonce na Urale celá pohoří!… více

16.08.2021

Nová chronologie dějin (28. díl)

Nová chronologie dějin (28. díl)

(28. díl)

Kam se poděly ostrovy v horní části Kaspického moře, řeky a celá města? Kaspické moře postupně mizí a dopady pociťují lidé podél pobřeží v každodenním životě. "Vědci" předpovídají, že se největší jezero na světě do konce století "kvůli klimatickým změnám" zmenší o čtvrtinu. Podle několika studií jezero prý vysychá úměrně tomu, jak v regionu kvůli klimatickým změnám stoupají teploty. Ve 30. letech přehrazení řeky Volhy, která jezero zásobuje vodou z 80 procent, způsobilo pokles hladiny o dva metry za pět let. V 90. letech kvůli větším srážkám kolem Volhy naopak hladina moře nečekaně stoupla až k takřka rekordní úrovni… více

17.08.2021

Nová chronologie dějin (29. díl)

Nová chronologie dějin (29. díl)

(29. díl)

V tomto sledovaném období plném matoucích otazníků existuje několik klíčových událostí, kolem nichž se všechno jakoby točí. Jednou z nich je Napoleonův vpád do Ruska. Před námi vyvstává mnoho otázek: Proč se francouzský císař vydal na tak obrovskou a riskantní akci? Byla za tím jen touha získat ruské území? A proč se Napoleon vydal k Moskvě, když sídlem impéria byl tehdy Petrohrad? Proč se oficiální historie postarala, aby tohoto geniálního stratéga následující pokolení vnímala jen jako "korsické monstrum", přestože ho prostí Francouzi očividně vnímali úplně jinak? A především, proč po dlouhém pochodu jeho obrovské armády, když došel k branám Moskvy, nedošlo k očekávané rozhodující bitvě a generál Kutuzov místo toho vydal naprosto absurdní příkaz – opustit město? A to okamžitě!… více

18.08.2021

Nová chronologie dějin (30. díl)

Nová chronologie dějin (30. díl)

(30. díl)

V. P. Ščepetněv ve své knize "Zpěvy pekla" uveřejnil úryvky z deníku francouzského důstojníka, Charlese Artoise, který se napoleonského tažení zúčastnil: "Stál jsem na nádvoří velké ruské usedlosti... Vtom se prudce rozhořelo světlo, žhavé, bílé, oslepující a svítilo ne déle než pět vteřin, přesto stihlo spálit tváře Paula Bergeho, který stál na balkóně… více

19.08.2021

Nová chronologie dějin (31. díl)

Nová chronologie dějin (31. díl)

(31. díl)

Oficiální věda neví, kdo zapálil Moskvu. Francouzi se tehdy domnívali, že to udělali samotní Moskvané. A dokonce pak čtyři sta údajných "žhářů" postříleli. Rusové zas předpokládali, že za vším jsou Francouzi, kteří zničili obrovské město a desítky tisíc lidí, včetně třiceti tisíc vlastních vojáků a důstojníků. Ale jak to tedy bylo?… více

20.08.2021

Nová chronologie dějin (32. díl)

Nová chronologie dějin (32. díl)

(32. díl)

Čím si Napoleon znepřátelil rodinu Rothschildů? Pobouřilo ji jeho razantní odvolání se ke Conseil d’Etat v roce 1806 v souvislosti se stížnostmi na lichvu Židů. Po tomto "antisemitském chování" Bonaparta a jeho alsaském provolání bylo rozhodnuto o jeho budoucím osudu. Po nespočetných vítězstvích v Evropě podcenil svou intuici, která mu napovídala, jaké mohutné a temné síly proti němu stojí… více

21.08.2021

Nová chronologie dějin (33. díl)

Nová chronologie dějin (33. díl)

(33. díl)

Kdo nakonec získal potlačením Napoleonova vlivu a zničením Velké Tartárie a zmasakrováním jejího obyvatelstva? Není pochyb o tom, že Británie. A když použijeme slova klasika: "Když říkám Británie, mám na mysli Rothschildy, a když hovořím o Rothschildech, mám na mysli Británii!" Tartárie představovala nesmírné nebezpečí pro mocenské ambice britského impéria… více

22.08.2021

Nová chronologie dějin (34. díl)

Nová chronologie dějin (34. díl)

(34. díl)

Pokud ke zničení Tartárie byly skutečně použity jaderné zbraně, které vypálily velkou část ruských lesů a způsobily na severní polokouli tříletou "jadernou zimu", pak by celková jejich hmotnost podle propočtů odborníků obnášela objem téměř 800 megatun! Jinak řečeno – to znamená množství čtyřicet tisíc Hirošim. Část kráterů, které výbuchy způsobily a které se časem změnily v "krasová" jezera, kterými je sibiřská oblast poseta, naznačuje masivní použití nejen jaderných, ale i termonukleárních zbraní v kapacitě od jedné do deseti megatun. Takové množství bomb by mělo stačit ke zničení všech obydlených míst Velké Tartarie, velkých měst, i malých pousteven mnichů, všech vesnic, jednotlivých farem, významných hradů i malých pohraničních pevností… více

23.08.2021

Nová chronologie dějin (35. díl)

Nová chronologie dějin (35. díl)

(35. díl)

Co se tedy vlastně stalo v letech 1812 až 1815? Jednou z možných variant je, že země Tarcha a Tary – Tartárie byla podrobena masívnímu bombardování. Mohl to být roj meteoritů, mohly to být i nesmírně ničivé bomby nebo frekvenční zbraně či kombinace všeho toho dohromady… více

24.08.2021

Nová chronologie dějin (36. díl)

Nová chronologie dějin (36. díl)

(36. díl)

Dmitrij Mylnikov dospěl k novým historickým událostem na základě stop, které se nám dochovaly na zemském povrchu a které konfrontoval s pravděpodobnými historickými daty. Celý příběh začíná obsazením Sankt-Petěrburgu, což podle oficiální historie způsobil Petr I. v roce 1703 a který ho pak prohlásil za hlavní město Ruského impéria v roce 1712. Ke vzniku tohoto města se váže celá řada velkých nejasností a použití mnoha neuvěřitelných technologií skrývá v sobě plno zatím neobjasněných a skrytých záhad… více

25.08.2021

Nová chronologie dějin (37. díl)

Nová chronologie dějin (37. díl)

(37. díl)

V roce 1812 "protitartarské síly" nejprve obsadily Smolensk, za což Kutuzov dostal titul "kníže smolenský" a o něco později i Moskvu. Žádná Borodinská bitva v tomto roce nebyla, došlo k ní až později, v roce 1867. Zvláštní otázkou je bombardování Moskvy v roce 1812, na což odkazuje mnoho faktů. Zdá se, že tehdy došlo k nedorozumění mezi pozemními vojsky okupantů a "bohy"… více

26.08.2021

Nová chronologie dějin (38. díl)

Nová chronologie dějin (38. díl)

(38. díl)

Na mapě světa z roku 1575, kterou vytvořil Francouz Francois De Belleforest objevíte spoustu věcí, které nezapadají do "oficiálních" historických souvislostí. Zajímavé na této mapě je, že jsou na ní zobrazena a označena největší nebo nejdůležitější města té doby. Ale třeba v Africe je zobrazeno mnoho měst a řek, které na dnešní mapě už neexistují. Je to v oblasti severní Afriky, kde by se měla nacházet Saharská poušť. Takové zobrazení navíc můžeme vidět i na jiných mapách a to až do první poloviny 18. století. Názvy měst v Evropě, na Středním východě, v Indii víceméně odpovídají tomu, co známe i dnes, ale na Sibiři nebo na území dnešní Číny je všechno jinak! Na Sibiři je překvapivě mnoho měst, včetně těch, která jsou až za polárním kruhem: Taingim, Naiman, Turfon, Coβin, Calami, Obea. Říkají vám něco tato jména měst?… více

27.08.2021

Nová chronologie dějin (39. díl)

Nová chronologie dějin (39. díl)

(39. díl)

Někdy ve 20. až 30. letech 19. století začíná v ruské oblasti postupný proces nahrazování pravého a původního filosofického vnímání světa – pravosloví. Skutečné pravoslaví ve skutečnosti není křesťanský kult, jak se nás dnes snaží přesvědčit, ale původně to byl pohanský kult ctitelů slunce, dokud ho globální parazitická síla neobrátila naruby, ostatně jako i ta ostatní náboženství… více

28.08.2021

Nová chronologie dějin (40. díl)

Nová chronologie dějin (40. díl)

(40. díl)

Proč bylo původní pravoslaví nazýváno jen pohanským kultem? K tomu je nutné pochopit, co samotný pojem "pohanský kult" znamená. Pohanství je ruský výraz a ne starořecký. Když se podíváte na oficiální výklad významu slova "pohanství", pak téměř všude bude napsáno něco jako: "Modlářství je obecně náboženství založené na uctívání mnoha bohů, na rozdíl od křesťanství, mohamedánství, buddhismu, judaismu." Pravoslaví, které vidíme u prvních Romanovců, podle jejich způsobu života a designu paláců, je ale polyteismus, který je dnes prezentován prostřednictvím "řeckých mýtů". Také v jednom ze starých chrámů Suzdalu je na starodávném obraze kupole zobrazen Ježíš Chrysos a je obklopený 12 apoštoly, ale tito apoštolové jsou zobrazeni se symboly starořeckých pohanských bohů… více

29.08.2021

Nová chronologie dějin (41. díl)

Nová chronologie dějin (41. díl)

(41. díl)

Válka a boj o ovládnutí duší na dobytých územích původní Velké Tartárie probíhala také na církevním kolbišti. Tak tady máme dvě pravoslavné církevní reformy. Jedna údajně proběhla v 60. letech 16. století, kterou provedl patriarcha Nikon. (Ale ve skutečnosti proběhla zřejmě mnohem dříve). Ta druhá se uskutečnila v 60. letech 19. století, kdy byly staré ortodoxní knihy a písma zakázány, stávající církevní vydání byla stahována z oběhu a zničena. Místo nich byl vytvořen a vydáván nový synodální překlad bible, který byl "slepen" z katolických a židovských textů. Romanovci před veřejností stále předstírali, že jsou pravoslavní a vyznávají původní sluneční víru a přitom bedlivě skrývali své spojení s Židy a bohem Jahvem… více

30.08.2021

Nová chronologie dějin (42. díl)

Nová chronologie dějin (42. díl)

(42. díl)

Na počátku 19. století byla konečně Moskva dobyta. Zajetí Moskvy "Romanovci" s podporou Francouzů je nám dnes prezentováno jako válka proti Napoleonovi. Povstání v Kazani v roce 1615 se překvapivě shoduje se "strašlivým požárem" v kazaňském Kremlu v roce 1815. Padělání časového sledu minulosti a vnesení ještě většího chaosu do historických událostí se dalo snadno provést, protože Petr I. provedl reformu kalendáře v roce 1700 a nahradil byzantský kalendář, podle něhož byla vedena veškerá státní správa "od stvoření světa". Tvrdili, že v té době to byl rok 7208 "podle staré časové chronologie"… více

31.08.2021

Nová chronologie dějin (43. díl)

Nová chronologie dějin (43. díl)

(43. díl)

Jeden ze základních principů vědecké metody výzkumu a bádání říká, že pokud existuje třeba jen jediný fakt, který je v rozporu s vypracovanou teorií, znamená to, že teorie je nesprávná nebo neúplná, a je třeba ji doplnit a přepracovat. Zatím bohužel platí, že když globálně zaplacení a zmanipulovaní historikové, "žurnalisté" a pracovníci médií narazí na skutečnost, která nevyhovuje oficiálně vypracované teorii, prostě ji násilně vymažou, ignorují ji nebo se jí jízlivě vysmějí a zkostnatěle budou na příkaz mocných "do roztrhání těla" hájit již vytvořené dogma. Oficiální vzdělávání nás uvěznilo do matrixového způsobu vnímání, jak současné "reality", tak i dávné historie lidstva a jsou kamenováni všichni, kteří na základě nově se vynořujících informací mají odvahu referovat o zcela jiném světě, než o tom, který je nám neustále vnucován a ukazován… více

01.09.2021

Nová chronologie dějin (44. díl)

Nová chronologie dějin (44. díl)

(44. díl)

Kam se poděla velmi početná populace ze Sibiře a Tartarie? V roce 1775 nebo to bylo v roce 1813 (uměle vytvořený posun 38 roků), kdy skončila válka s Pugačevem. Porážka zbytků Tartarie byla dokonána. Z přeživší populace se stali otroci. Zpočátku v Ruské říši neexistovalo žádné hrozné nevolnictví! Ale v 18. – 19. století došlo ke skutečné genocidě zajatého obyvatelstva jiné země! (Tartárie)… více

02.09.2021

Nová chronologie dějin (45. díl)

Nová chronologie dějin (45. díl)

(45. díl)

Kolem roku 1824 (oficiálně ale v roce 1842) proběhla celoplanetární katastrofa nebo válka. Tato událost byla zachycena vytvořenou roční vrstvou ledu v ledovci, která dříve nebyla a také vrstvou popela. Toto svědčí o změně klimatu a prudkém ochlazení. Povodeň zasypala hlínou prakticky po celém světě budovy až do prvního patra a výše. Tato událost se stala podle dostupných pramenů v roce 1842, ale pokud odečteme 18 let časového vakua, které zřejmě tato katastrofa vytvořila, dostaneme rok události v roce 1824. Je to rok proslulé Petrohradské povodně. Tento už druhý chronologický časový skok vznikl jako důsledek zániku mezipovodňové civilizace. Stejnou časovou nesrovnalost najdeme v dokumentech, které pojednávají o explozi Tuly, ke které došlo v roce 1812, když byla zničena a obsazena Moskva Napoleonem. Tato událost ale byla přenesena do roku 1830, tedy se zde objevuje také rozdíl 18 let… více

03.09.2021

Nová chronologie dějin (46. díl)

Nová chronologie dějin (46. díl)

(46. díl)

Ve druhé polovině 19. století po globální katastrofě došlo k zorganizování dalšího zamlčování celého spektra lidského poznání. Byla snížena technická vyspělost lidstva a lidem byla "odebrána" celá řada do té doby běžných technologií, včetně používání zařízení a osvětlovacích těles na volnou energii… více

04.09.2021

Nová chronologie dějin (47. díl)

Nová chronologie dějin (47. díl)

(47. díl)

V tuto chvíli není pochyb o tom, že civilizace Země se srazila s vnější silou, se kterou se z nějakého důvodu nebyla připravena setkat. Tato technogenní civilizace parazitického typu, jejíž působení se projevuje nejen zotročováním obyvatel zajatých světů, ale také šířením vlastního modelu chování, který "šíří informace viru parazitismu". Stejně, jak existují biologické viry, které infikují fyzické biologické tělo, tak existují také informační viry, které ovlivňují mysl a vědomí lidí. A je mnohem obtížnější bojovat proti těmto virům než proti virům biologickým. Následky jejich dopadů mohou být pro civilizaci doslova ničivé a fatální… více

05.09.2021

Nová chronologie dějin (48. díl)

Nová chronologie dějin (48. díl)

(48. díl)

Jaká je tedy jedna z odpovědí na otázku "co máme dělat?". Odpověď spočívá ve skutečnosti, že každý musí v sobě najít sílu svého Ducha, aby překonal nízkofrekvenční manipulace, ať už pochází z pozemských či mimozemských zdrojů, nepodlehl pokušení "Temna" a vytvořil v sobě pevnou hráz, která definitivně zastaví napodobování parazitického vzoru, ať už ze strachu nebo ze zištných důvodů. Vědomí a probuzení lidé si musí zachovat svou lidskost, svědomí a nesmí se zapojit do otevřeného či skrytého parazitování na ostatních. To nejcennější co lidstvo má je soudržnost lidí, která byla napadena a tím byla vážně oslabena naše kolektivní imunita. Fatálním nebezpečím není nějaký (coronavirus), ale Temnota, nevědomost, podlehnutí despotickému diktátu, vydírání, slabomyslnost a egoistické prospěchářství… více

06.09.2021

Rychlá navigace: